قانون تامین اعتبارات عمرانی برای آبادانی شهرها و روستاهای کشور

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
قوانین انقلاب شاه و مردم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

قانون تامین اعتبارات عمرانی برای آبادانی شهرها و روستاهای کشور- مصوب ۱ امرداد ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۲۴ تیر ۱۳۵۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۰ امرداد ۱۳۵۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.[۱]

ماده واحده - به دولت اجازه داده می‌شود علاوه بر اعتبارات سرمایه‌گذاری ثابت مصوب سال ۱۳۵۳ منظور در قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ و‌بودجه سال ۱۳۵۳ و بودجه سال ۱۳۵۴ کل کشور مبلغ دوازده میلیارد ریال از محل درآمد عمومی برای آبادانی شهرها و روستاهای کشور در سالهای ۱۳۵۳ و ۱۳۵۴ به‌مصرف برساند و بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۳ کل کشور منظور نماید.


‌تبصره ۱ - توزیع اعتبارات مزبور بین استانها و فرمانداریهای کل کشور بر اساس ضوابط و سیاستهای مشخص در برنامه عمرانی پنجم توسط‌سازمان برنامه و بودجه صورت خواهد گرفت و سازمان برنامه و بودجه ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ تصویب این قانون میزان اعتبارات تفکیک شده را‌به کلیه انجمنهای استان ابلاغ خواهد کرد.


‌تبصره ۲ - توزیع اعتبارات بین شهرستانهای هر استان و فرمانداری کل بر اساس جمعیت و احتیاجات ضروری محل به پیشنهاد دفتر برنامه و‌بودجه استان و تصویب انجمن استان صورت خواهد گرفت مشروط به این که حداکثر بیش از پنج درصد کل اعتبار برای شهرهای مراکز استان و ده‌درصد برای شهرهای مراکز فرمانداریهای کل به مصرف نرسد.


‌تبصره ۳ - انجمن شهرستان اعتبار تخصیصی از طرف انجمن استان را با جلب نظر نماینده یا نمایندگان آن شهرستان در مجلسین و با رعایت‌ضابطه زیر بین شهرها و روستاهای شهرستان تقسیم می‌نماید. ‌حداقل ۵۵ درصد از اعتبار برای برنامه‌های روستا و بقیه برای برنامه‌های شهری بین شهرهای حوزه شهرستان تقسیم می‌گردد. تعیین برنامه و محل‌اجرای طرحها در شهرها و همچنین روستاها با انجمن شهرستان می‌باشد.


‌تبصره ۴ - طرحها باید بر اساس اولویت و ضرورت تنظیم و منطبق با یک یا چند فصل از فصول مندرج در قسمت هشتم قانون بودجه اصلاحی‌سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور باشد. انجمن شهرستان می‌تواند در تنظیم طرحها از همکاری دفتر برنامه و بودجه مرکز استان استفاده نماید.

تبصره ۵ - تهیه و اجرای طرحهای مربوط به شهرها با توجه به نقشه‌های جامع و هادی مصوب شهر در صورت وجود این نقشه‌ها و در هر صورت‌در داخل محدوده خدماتی پنج‌ساله مصوب با تصویب و نظارت انجمن شهر صورت خواهد گرفت.


‌ تبصره ۶ - وجوه تخصیص داده شده برای اجرای این قانون در اختیار استانداران و فرمانداران کل گذارده می‌شود. صورت برنامه‌ها و طرحهای‌مصوب انجمنهای شهرستان برای اجراء به استاندار یا فرماندار کل ابلاغ می‌شود. استاندار یا فرماندار کل مکلف است حداکثر ظرف ده روز دستور اجرای‌موافقتنامه مربوط به طرحها را که رییس انجمن استان و مسئول دفتر برنامه و بودجه امضاء نمودند طبق آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۱۵ قانون برنامه‌و بودجه کشور به دستگاه اجرایی ذیربط بدهد. استاندار یا فرماندار کل در صورت لزوم می‌تواند با تصویب انجمن استان دستگاه مجری طرح را تغییر‌دهد.


‌تبصره ۷ - به منظور اجرای این قانون وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی مربوط مکلفند بنا به درخواست استانداران و فرمانداران کل نسبت به‌تجهیز سازمانهای خود در آن مناطق اقدام نمایند. ‌دولت مکلف است در شهرهایی که فاقد نقشه هادی می‌باشند در اجرای تبصره 5 این قانون نسبت به تهیه و تصویب نقشه‌های مذکور اقدام نماید.


‌تبصره ۸ - نظارت بر حسن اجرای طرحهای موضوع این قانون با انجمنهای تصویب‌کننده طرحها و دفتر برنامه و بودجه استان و فرمانداری کل‌خواهد بود.

قانون فوق مشتمل بر یک ماده و هشت تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه فوق‌العاده روز دوشنبه ۱۳۵۳۰۴۰۲۴ ، در جلسه فوق‌العاده روز‌سه‌شنبه اول امرداد ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و سه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

‌رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی

منبع

  1. مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم - ۹ شهریور ۱۳۵۰ تا ۱۶ شهریور ۱۳۵۴ - جلد دوازدهم - ص. ۶۲۰۰