قانون تاسیس صندوق حمایت مصرف‌کننده

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
قوانین انقلاب شاه و مردم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی

قانون تاسیس صندوق حمایت مصرف‌کننده - مصوب ۶ امرداد ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۱۲ امرداد ۱۳۵۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۵ امرداد ۱۳۵۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.[۱]

ماده ۱

به منظور ایجاد شرایط لازم برای حمایت مصرف‌کنندگان از نوسانات قیمتها و تغییر هزینه‌های تولید در بازارهای خارجی و داخلی و‌همچنین حمایت معقول تولیدکننده، صندوقی به نام صندوق حمایت مصرف‌کننده تشکیل می‌شود.

ماده ۲

کالاهای مشمول این قانون بنا به پیشنهاد مشترک وزارت بازرگانی و وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و وزارت صنایع و معادن و تصویب‌هیأت وزیران تعیین و اعلام خواهد شد.

ماده ۳

وزارت بازرگانی در هر مورد بهای فروش کالاهای مشمول این قانون را برای مصرف‌کننده تعیین و پس از تصویب هیأت وزیران برای اطلاع‌عامه آگهی و به صندوق ابلاغ خواهد کرد و صندوق تفاوت بین قیمتهای اعلام شده برای مصرف‌کننده و نرخهای مصوب مرکز بررسی قیمتها را حسب‌مورد از تولیدکنندگان داخلی و یا واردکنندگان آن کالاها دریافت و یا به آنان پرداخت خواهد کرد.

ماده ۴

ارکان صندوق به شرح زیر است:

‌شورای عالی و مدیر عامل.

ماده ۵

شورای عالی صندوق مرکب است از:

۱ - وزیر بازرگانی یا معاون او که سمت ریاست شورا را عهده‌دار خواهد بود.

۲ - معاون وزارت امور اقتصادی و دارایی.

۳ - معاون وزارت صنایع و معادن.

۴ - معاون وزارت کشاورزی و منابع طبیعی.

۵ - معاون وزارت تعاون و امور روستاها.

۶ - معاون سازمان برنامه و بودجه.

‌وظایف و اختیارات شورای عالی در آیین‌نامه اجرای این قانون تعیین خواهد شد.

ماده ۶

مدیر عامل صندوق به انتخاب وزیر بازرگانی تعیین و منصوب خواهد شد.

ماده ۷

مابه‌التفاوت دریافتها و پرداختهای صندوق حسب مورد به حساب درآمد عمومی منتقل یا از محل اعتباری که همه‌ساله به عنوان کمک در‌بودجه کل کشور منظور می‌شود به صندوق پرداخت خواهد شد.

ماده ۸

صندوق می‌تواند با تصویب شورای عالی صندوق از بانکها و مؤسسات اعتباری داخلی وام دریافت دارد.

ماده ۹

آیین‌نامه اجرایی صندوق بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

قانون فوق مشتمل بر نه ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه فوق‌العاده روز یکشنبه ششم امرداد ماه ۱۳۵۳ در جلسه فوق‌العاده روز شنبه‌ دوازدهم امرداد ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و سه شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

‌رئیس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی

منبع

  1. مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم - ۹ شهریور ۱۳۵۰ تا ۱۶ شهریور ۱۳۵۴ - جلد دوازدهم - ص. ۶۲۵۸