قانون تاسیس صندوق توسعه کشاورزی ایران

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
قوانین انقلاب شاه و مردم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی

قانون تاسیس صندوق توسعه کشاورزی ایران - مصوب ۲۹ دی ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی و ۹ آذر ۱۳۴۵ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۵ بهمن ۱۳۴۵ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

ماده ۱

ماده ۱ - به منظور تشویق سرمایه‌گذاری خصوصی در امر کشاورزی از لحاظ عمران اراضی بایر و موات به دولت اجازه داده می‌شود صندوقی به نام‌صندوق توسعه کشاورزی ایران تشکیل دهد. وظیفه اساسی این صندوق پرداخت وام و نظارت در مصرف صحیح وامهایی است که برای انجام منظورفوق داده می‌شود.

ماده ۲

ماده ۲ - سرمایه اولی صندوق توسعه کشاورزی ایران یک میلیارد ریال است که تماماً متعلق به دولت بوده و سازمان برنامه باید آن را از محل‌اعتبارات برنامه سوم عمرانی کشور تأمین نماید.

تبصره - در موارد احتیاج تغییر مبلغ سرمایه به ترتیبی خواهد بود که در اساسنامه صندوق مزبور تعیین خواهد شد.

ماده ۳

ماده ۳ - صندوق توسعه کشاورزی ایران دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و به صورت بازرگانی اداره می‌شود و برای انجام امور مالی‌و بانکی و فنی خود می‌تواند از مقدورات بانک اعتبارات کشاورزی و عمران روستایی ایران و سایر سازمانهای دولت استفاده نماید. حدود همکاری‌سازمانهای دولتی با صندوق توسعه کشاورزی ایران با تصویب هیأت دولت تعیین خواهد شد.

ماده ۴

ماده ۴ - صندوق توسعه کشاورزی ایران منحصراً طبق مقررات این قانون عمل خواهد کرد و در موردی که در این قانون و اساسنامه مصوب آن‌پیش‌بینی نشده تابع مقررات قانون تجارت خواهد بود.

ماده ۵

ماده ۵ - صندوق توسعه کشاورزی ایران از پرداخت حق تمبر سهام و حق‌الثبت معاف است. وزارت دارایی مکلف است معادل مالیاتی که به سود سهام صندوق توسعه کشاورزی تعلق می‌گیرد در هر سال به سرمایه صندوق مزبور اضافه نماید.

ماده ۶

ماده ۶ - صندوق توسعه کشاورزی ایران زمین و منابع آب و تأسیسات و وسائل مربوط به طرح و همچنین سایر اموال ارزنده را به عنوان وثیقه‌اعتبارات اعطایی قبول می‌نماید در این صورت تأسیسات و وسائل مذکور در طرح که طبق قرارداد به تدریج تهیه و ایجاد می‌شود در رهن صندوق‌توسعه کشاورزی ایران قرار می‌گیرد.

ماده ۷

ماده ۷ - صندوق توسعه کشاورزی ایران شرکت سهامی است و حدود عملیات و اختیارات آن طبق اساسنامه‌ای است که از طرف وزارت کشاورزی‌تنظیم و پس از تصویب هیأت دولت برای تصویب نهایی کمیسیونهای مشترک کشاورزی - دارایی - امور استخدام و سازمانهای اداری هر یک ازمجلسین تقدیم می‌گردد.

دولت مکلف است ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون اساسنامه صندوق توسعه کشاورزی ایران را برای تصویب تقدیم مجلس نماید و تازمانی که اساسنامه مذکور به تصویب کمیسیونهایی مذکور در فوق نرسیده اساسنامه مصوب هیأت دولت قابل اجرا خواهد بود و هر گونه تغییر واصلاحی در اساسنامه مزبور نیز به نحو فوق به عمل خواهد آمد.

تبصره - نمایندگان صاحبان سهام در مجامع عمومی و فوق‌العاده صندوق توسعه کشاورزی ایران عبارتند از وزیر کشاورزی که ریاست مجمع‌عمومی را عهده‌دار خواهد بود. وزیر آب و برق و مدیر عامل سازمان برنامه.

ماده ۸

ماده ۸ - مدیر عامل صندوق توسعه کشاورزی ایران به پیشنهاد وزیر کشاورزی و تصویب دولت برای مدت سه سال انتخاب و منصوب می‌شود. رییس کل بانک اعتبارات کشاورزی و عمران روستایی ایران مجاز است در صورت انتخاب با حفظ سمت ریاست صندوق توسعه کشاورزی ایران راعهده‌دار شود. رییس کل بانک اعتبارات کشاورزی در صورت انتخاب شدن به این سمت مزایایی از بابت آن دریافت نخواهد کرد.

قانون بالا مشتمل بر هشت ماده و دو تبصره که در تاریخ نهم آذر ماه یک هزار و سیصد و چهل و پنج به تصویب مجلس سنا رسیده در جلسه روزپنجشنبه بیست و نهم دی ماه یک هزار و سیصد و چهل و پنج شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت.

رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی