قانون تاسیس شرکت سهامی کارخانه‌های ایران و فروش سهام

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
قوانین انقلاب شاه و مردم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

قوانین اقتصادی مصوب مجلس شورای ملی

قانون تاسیس شرکت سهامی کارخانه‌های ایران و فروش سهام- مصوب ۳ امرداد ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۲۸ تیر ۱۳۴۴ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۷ امرداد ۱۳۴۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. [۱]

ماده ۱

شرکت سهامی کارخانه‌های ایران تشکیل می‌شود از شرکتهای سهامی:

- کارخانه‌های قند ایران

- نساجی

- مصالح ساختمانی

- شیمیایی ومواد غذایی

- پنبه و نوغان

که فهرست کارخانه‌های متعلق به شرکت‌های نامبرده ضمیمه‌است به اضافه

- کارخانه‌های چیت‌سازی تهران و

-حریربافی چالوس.


کارکنان شرکتها و کارخانه‌های مذکور در اختیار شرکت سهامی کارخانه‌های ایران قرار می‌گیرد.

ماده ۲

سرمایه شرکت سهامی کارخانه‌های ایران عبارت است از مجموع بهای اموال منقول و غیر منقول کلیه شرکتها و کارخانه‌های مذکور در ماده‌یک و ارزش سایر داراییهای متعلق به آنها و همچنین سرمایه شرکتها و کارخانه‌های مذکور در مؤسسات دیگر.

ماده ۳

شرکت سهامی کارخانه‌های ایران جانشین کلیه شرکتها و کارخانه‌های مذکور در ماده ۱ بوده و مسئول وصول مطالبات و پرداخت کلیه دیون‌و ایفای تعهدات آنها می‌باشد.

ماده ۴

شرکت می‌تواند با تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام هر یک از کارخانه‌های خود را که مقتضی بداند با تشکیل شرکت سهامی مستقل‌سهام آن را جداگانه منتشر و به فروش برساند شرکت موظف است انتشار سهام این قبیل کارخانه‌ها را ظرف دو سال از تاریخ تصویب این قانون خاتمه‌دهد مادام که اکثریت سهام شرکتهای مستقل مذکور به فروش نرسیده باشد هیأت مدیره و بازرسان شرکت از بین کارکنان شرکت سهامی کارخانه‌های‌ایران یا خریداران سهام انتخاب می‌شوند و از این بابت هیچ گونه حقوق و مزایایی به آنان پرداخت نخواهد شد.

ماده ۵

نمایندگی سهام شرکت سهامی کارخانه‌های ایران در مجامع عمومی شرکتهای موضوع ماده ۴ با هیأت مدیره شرکت به قائم‌مقامی صاحبان‌سهام است.

ماده ۶

شرکت سهامی کارخانه‌های ایران مجاز است با تصویب مجمع عمومی آن قسمت از اموال و دارایی خود را اعم از منقول و غیرمنقول که‌برای اداره کارخانه‌ها ضروری نبوده و یا بهره‌برداری از آن به مصلحت نباشد به فروش برساند.

ماده ۷

کلیه مقررات مربوط به شرکت سهامی کارخانه‌های ایران در مورد شرکت‌هایی که به موجب ماده ۴ این قانون تشکیل می‌شوند مجری ولازم‌الرعایه‌است.

ماده ۸

خرید سهام شرکت‌های موضوع این قانون مشمول مقررات قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی وکشوری مصوب دی ماه ۱۳۳۷ نخواهد بود. وزارت کشاورزی و وزارت اقتصاد مأمور اجرای این قانون می‌باشند.


قانون فوق مشتمل بر ۸ ماده و فهرست ضمیمه که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوبه بیستم آذر ماه ۱۳۴۲ تقدیم شده بود و در تاریخ روز دوشنبه‌بیست و هشتم تیر ماه ۱۳۴۴ به تصویب مجلس سنا رسیده در جلسه روز یکشنبه سوم مرداد ماه یک هزار و سیصد و چهل و چهار شمسی به موردتصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت.


رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

جدول: دوره ۲۱ - جلد ۴ - صفحه ۲۵۸۹ الی ۲۵۹۳

این جدول ضمیمه فهرست کارخانه‌های شرکت سهامی کارخانجات ایران می‌باشد

ضمیمه - فهرست کارخانه‌های شرکت سهامی کارخانجات ایران

قسمت صنایع قند

۱ - کارخانه قند آبکوه
۲ - کارخانه قند تربت حیدریه
۳ - کارخانه قند چناران
۴ - کارخانه قند مرودشت
۵ - کارخانه قند فسا
۶ - کارخانه قند کرمان
۷ - کارخانه قند میاندوآب
۸ - کارخانه قند رضاییه
۹ - کارخانه قند کرج
۱۰ - کارخانه قند تصفیه‌خانه قند ورامین
۱۱ - کارخانه قند شاه‌زند
۱۲ - کارخانه قند شاه‌آباد
۱۳ - کارخانه قند کهریزک

قسمت صنایع نساجی

۱۴ - کارخانه چیت‌سازی تهران
۱۵ - کارخانه چیت‌سازی نساجی شاهی
۱۶ - کارخانه چیت‌سازی گونی‌بافی شاهی
۱۷ - کارخانه حریربافی چالوس
۱۸ - کارخانه چیت‌سازی بهشهر

قسمت صنایع شمیایی و مواد غذایی

۱۹ - کارخانه گلیسیرین و صابون
۲۰ - کارخانه روغن‌کشی کنجد
۲۱ - کارخانه کنسرو شاهی
۲۲ - کارخانه روغن‌کشی ورامین

قسمت صنایع مصالح ساختمانی

۲۳ - کارخانه سیمان ری
۲۴ - کارخانه شمیایی امین‌آباد
۲۵ - کارهانه مواد نسوز امین‌آباد

قسمت صنایع پنبه و نوغان

۲۶ - کارخانه پنبه جیتو
۲۷ - کارخانه پنبه گرمسار
۲۸ - کارخانه پنبه سمنان
۲۹ - کارخانه پنبه گنبدکاوس
۳۰ - کارخانه پنبه علی‌آباد
۳۱ - کارخانه پنبه ساری
۳۲ - کارخانه جویبار
۳۳ - کارخانه پنبه بابل
۳۴ - کارخانه پنبه کیاکلا
۳۵ - کارخانه پنبه بابلسر
۳۶ - کارخانه بهشهر
۳۷ - کارخانه کرمانشاه
۳۸ - کارخانه خرم‌آباد
۳۹ - کارخانه جیرفت
۴۰ - کارخانه گیلان‌غرب
۴۱ - کارخانه نکا
۴۲ - کارخانه شوشتر
۴۳ - کارخانه شعبه پنبه بروجرد
۴۴ - کارخانه برنج بندرگز
۴۵ - کارخانه برنج نکا
۴۶ - کارخانه برنج شاهی
۴۷ - کارخانه ابریشم‌کشی رشت
۴۸ - کارخانه پیله خشک‌کنی رشت
۴۹ - کارخانه پیله خشک‌کنی آستانه
۵۰ - کارخانه کسما
۵۱ - کارخانه لاهیجان
۵۲ - کارخانه شلمان
۵۳ - کارخانه بندرپهلوی

فهرست فوق ضمیمه قانون تاسیس شرکت سهامی کارخانه‌های ایران و فروش سهام می‌باشد و صحیح است.

منبع

  1. مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم - ۱۴ مهر ۱۳۴۲ تا ۱۳ مهر ۱۳۴۶ - ص. ۲۵۸۹ تا ۲۵۹۳

نگاه کنید به