قانون تاسیس شرکت‌های بهره‌برداری از اراضی زیر سدها

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

قانون تاسیس شرکتهای بهره‌برداری از اراضی زیر سدها - مصوب ۱۰ اردیبهشت ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۳۰ اردیبهشت ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۶ خرداد ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

‌ماده ۱ - به وزارت آب و برق اجازه داده می‌شود به منظور حداکثر بهره‌برداری از منابع آب و زمین قابل آبیاری از سدها و تأسیسات آبیاری مربوط به‌اراضی زیر سدها با رعایت برنامه توسعه کشاورزی - دامپروری و عمران کشور به تشکیل شرکتهای کشت و صنعت با سرمایه دولت یا با سرمایه‌های‌خصوص داخلی یا خارجی و یا سرمایه‌های شرکتهای مختلط دولتی با سرمایه‌های داخلی یا خارجی اقدام نماید. ‌تبصره - وسعت اراضی زیر هر سد که مورد بهره‌برداری موضوع این قانون قرار می‌گیرد نباید کمتر از پنج هزار هکتار باشد.

‌ماده ۲ - اساسنامه شرکتهای دولتی مذکور و همچنین هر گونه تغییر در اساسنامه سازمانها و شرکتهای تابعه وزارت آب و برق و یا تبدیل سازمانها به‌شرکتهای دولتی یا مختلط که اکثریت سرمایه آنها متعلق به دولت است بنا به پیشنهاد وزارت آب و برق و تصویب کمیسیونهای آب و برق و دارایی و‌استخدام مجلسین قابل اجرا خواهد بود.

‌ماده ۳ - وزارت آب و برق مجاز است طبق شرایطی که به تصویب هیأت دولت خواهد رسید بهره‌برداری از اراضی زیر سدها با حق استفاده از آب‌مورد نیاز را به اشخاص حقیقی یا حقوقی داخلی و یا خارجی به اجاره واگذار و قراردادهای لازم را با آنان منعقد و نتیجه آن را جهت اطلاع ظرف یک‌ماه به مجلسین گزارش نماید. ‌تبصره - اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی در صورتی تساوی شرایط حق تقدیم دارند.

‌ماده ۴ - وزارت آب و برق مجاز است در صورت احتیاج آن قسمت از اراضی و املاک زیر سدها را که متعلق به دولت است تقویم و بابت سرمایه‌دولت در شرکتهای کشت و صنعت که منحصراً با سرمایه دولت تشکیل شده منظور دارد، و یا به طور اجاره به شرکتهای مذکور در ماده (۱) یا اشخاص‌حقیقی یا حقوقی (‌داخلی یا خارجی) واگذار نماید و آن قسمت که به اشخاص تعلق دارد بر حسب مورد طبق ماده ۸ قانون راجع به الحاق هشت ماده به‌آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۶٫۳.۲۲ اقدام و یا طبق ماده ۱۶ قانون سازمان برق ایران خریداری و تصرف و طبق مفاد این ماده درباره آنها‌اقدام کند.

‌ماده ۵ - آن قسمت از وظایف و اختیارات و مقررات وزارتخانه‌های کشاورزی - اصلاحات ارضی و تعاون روستایی - منابع طبیعی در اراضی بائر‌و مراتع غیر مشجر و اراضی جنگلی قابل آبیاری از سدهای مشمول این قانون بنا به تشخیص وزارت آب و برق به وزارت مزبور محول می‌شود که طبق‌سیاستهای عمومی و ضوابط وزارتخانه‌های مربوط اقدام نماید. ‌تبصره - وزارت کشاورزی در مورد ورود دام و بذر و نهال مناسب و دفع آفات نباتی و مبارزه با بیماریهای دامی نظارت فنی لازم را در اجرای این‌قانون با همکاری وزارت آب و برق اعمال می‌نماید.

‌قانون بالا مشتمل بر پنج ماده و سه تبصره که در جلسه روز سه شنبه دهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و چهل و هفت به تصویب مجلس شورای‌ملی رسیده بود در جلسه روز دوشنبه سی‌ام اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و چهل و هفت شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

‌رییس مجلس سنا - مهندس شریف‌امامی