قانون تاسیس سازمان تربیت بدنی ایران

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

قانون تأسیس سازمان تربیت بدنی ایران - مصوب ۲۳ خرداد ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۱۵ خرداد ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲ تیر ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

‌ماده ۱ - سازمان تربیت بدنی ایران که در این قانون سازمان نامیده می‌شود به منظور پرورش نیروی جسمانی و تقویت روحیه سالم در افراد کشور و‌توسعه و تعمیم ورزش و هماهنگ ساختن فعالیتهای تربیت بدنی و تفریحات سالم در کشور، همچنین ایجاد و اداره مراکز ورزشی تأسیس می‌شود.

‌ماده ۲ - از تاریخ تصویب این قانون سازمان جایگزین انجمن ملی تربیت بدنی و سازمان تربیت بدنی و تفریحات سالم ایران خواهد شد و کلیه‌بودجه و دارایی و دیون و تعهدات و مطالبات سازمان تربیت بدنی و تفریحات سالم در سراسر کشور به سازمان منتقل می‌شود.

‌ماده ۳ - سرپرست سازمان بنا به پیشنهاد نخست‌وزیر و به موجب فرمان همایونی منصوب می‌شود و مسئول حسن جریان کلیه امور و حفظ حقوق‌و منافع سازمان خواهد بود و برای اداره امور سازمان اعم از مالی و اداری و استخدامی در حدود مقررات مربوط دارای اختیارات کامل خواهد بود.

‌ماده ۴ - وظایف اصلی سازمان عبارت است از:

‌الف - توسعه و تعمیم ورزش و پرورش نیروی بدنی و تقویت روحیه سالم در افراد کشور.

ب - تعلیم و تربیت مربی و معلم ورزش در سراسر کشور.

ج - تأسیس و تجهیز و اداره ورزشگاه‌ها (‌استادیوم‌ها) و اردوگاه‌ها و دریابارها (پلاژها) و میدان‌ها و مراکز اسکی و سایر مراکز ورزشی تابع سازمان‌تربیت‌بدنی و کمک به توسعه آنها.

‌د - صدور و لغو پروانه باشگاه‌ها و تعیین مشخصات فنی مراکز ورزشی و تفریحات سالم کشور و نظارت بر آنها طبق آیین‌نامه‌ای که از طرف‌سازمان تنظیم و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ه - تشکیل و اداره دفتر امور مشترک فدراسیون‌های ورزشی در سازمان به منظور همکاری و راهنمایی در حسن اجرای وظایف اداری و مالی و‌برنامه‌های فدراسیونها و هیأتهای ورزشی کشور.

‌و - ایجاد و اداره مؤسسات لازم برای تربیت معلم ورزش طبق مقررات قانونی.

‌تبصره - برنامه‌های ورزشی رشته تربیت بدنی دانشسرای عالی با نظر سازمان تنظیم خواهد شد.

‌ماده ۵ - باشگاه‌ها و میدانهای ورزشی غیر انتفاعی به تشخیص و به پیشنهاد سازمان و موافقت شهردار محل از پرداخت عوارض نوسازی معاف‌هستند سازمان در اسفند ماه هر سال فهرست این قبیل باشگاه‌ها را به شهرداریها ارسال خواهد داشت.

‌ماده ۶ - سازمان در امور فنی مربوط به ورزش و تربیت بدنی در مدارس و دانشگاه‌ها و آموزشگاه‌های عالی و سایر سازمانهای دولتی بازرسی و‌نظارت خواهد نمود ولی دخالت مستقیم نخواهد داشت و نتیجه بازرسی و نظارت را در شورای سازمان مطرح خواهد کرد.

‌ماده ۷ - به منظور ایجاد و هماهنگی در فعالیتهای تربیت بدنی و تفریحات سالم کشور و تعیین خط مشی فعالیتهای مزبور شورای سازمان از مقامات‌و اشخاص زیر تشکیل می‌شود:

۱ - نخست‌وزیر که سمت ریاست شورا را خواهد داشت.

۲ - وزیر علوم و آموزش عالی.

۳ - وزیر آموزش و پرورش.

۴ - وزیر کشور.

۵ - وزیر کار و امور اجتماعی.

۶ - وزیر تعاون و امور روستاها.

۷ - رییس ستاد بزرگ ارتشتاران.

۸ - سرپرست سازمان.

۹ - پنج نفر از اشخاص بصیر و مطلع به امور تربیت بدنی و تفریحات سالم که به پیشنهاد سرپرست سازمان و تصویب کمیسیون مرکب از مقامات‌مندرج در ردیفهای ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶ و ۷ برای مدت چهار سال با صدور فرمان همایونی منصوب خواهند شد.

‌تصمیمات شورا به اکثریت آراء مناط اعتبار خواهد بود، در صورت فوت یا استعفاء هر یک از اعضای مذکور در این بند جانشین او برای بقیه مدت به‌ترتیب مذکور در این بند انتخاب خواهد شد.

‌ماده ۸ - وظایف و اختیارات شورای سازمان عبارت است از:

۱ - تصویب برنامه‌ها و طرحهای اساسی مربوط به تربیت بدنی و تفریحات سالم کشور.

۲ - تصویب طرحهای مربوط به کارآموزی و افزایش اطلاعات فنی معلمان و مربیان تربیت بدنی و پیشنهاد آن به مراجع مربوط.

۳ - ایجاد هماهنگی در فعالیتهای مربوط به تربیت بدنی و تفریحات سالم در آموزشگاه‌ها - دانشگاه‌ها - مؤسسات آموزش عالی - باشگاه‌ها و‌فدراسیونها و هیأتهای ورزشی و دیگر مراکز تربیت بدنی و تفریحات سالم.

۴ - تصویب آیین‌نامه‌های مربوط به وظایف شورا.

۵ - تصویب آیین‌نامه‌های مربوط به انجام مسابقات ورزشی.

‌ماده ۹ - تأسیسات و وسائل ورزشی دولتی داخل محوطه آموزشگاه‌ها و مؤسسات دولتی کماکان در اختیار مؤسسات مذکور خواهد بود ولی‌ورزشگاه‌ها و میدانها و وسایل و مؤسسات ورزشی خارج از محیط مؤسسات مذکور که در تاریخ تصویب این قانون در اختیار وزارت آموزش و پرورش‌است به سازمان منتقل می‌شود فهرست اینگونه مؤسسات به پیشنهاد سرپرست سازمان و تصویب هیأت وزیران تعیین می‌شود.

‌ماده ۱۰ - به سازمان اجازه داده می‌شود که از محل فروش بلیط و انواع درآمدهای حاصل از نمایشها و مسابقات ورزشی و درآمد ورزشگاه‌ها و‌میدانها و مراکز اسکی و استخرها و سایر مراکز ورزشی تابع خود نسبت به رفع نیازمندیهای امور ورزشی و تفریحات سالم کشور اقدام نماید.

‌نحوه مصرف این وجوه و انواع آن طبق آیین‌نامه‌ای است که توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

‌تبصره - در نقاطی که بنا بر پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران معین می‌شود سهم سازمان از عوارض شهرداریها نیز مشمول مقررات این ماده‌بوده و به مصرف تربیت بدنی همان محل خواهد رسید.

‌ماده ۱۱ - سازمان از محل اعتبارات بودجه عمومی خود هزینه‌های برگزاری جشنها و مسابقات داخلی و خارجی و اعطاء جوائز و تربیت دسته‌های(‌تیمهای) ورزشی و کمک به قهرمانان و باشگاه‌ها و فدراسیونها و هیأتهای ورزشی را به موجب آیین‌نامه‌ای که تهیه و به تصویب هیأت دولت خواهد‌رسید پرداخت خواهد کرد.

‌ماده ۱۲ - کارکنانی که از طرف سازمان تربیت بدنی و تفریحات سالم ایران استخدام شده و در تاریخ تصویب قانون استخدام کشوری در خدمت این‌سازمان بوده و تا تاریخ تصویب این قانون نیز به خدمت اشتغال دارند مستخدمین غیر رسمی دولت محسوب می‌شوند و با آنان طبق قانون استخدام‌کشوری رفتار خواهد شد.

‌تبصره - وضع کسانی که پس از تاریخ ۱۳۴۵٫۳.۳۱ در سازمان مذکور استخدام شده‌اند با رعایت مقررات قانون استخدام کشوری روشن می‌شود و‌به خدمت کارکنان غیر رسمی که مورد نیاز نباشند با پرداخت یک ماه حقوق در ازاء هر سال خدمت در این سازمان خاتمه داده خواهد شد.

‌ماده ۱۳ - سازمان موظف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون بر اساس تبصره ۳ ماده ۸ قانون استخدام کشوری مصوب ۳۱ خرداد ماه۱۳۴۵ سازمان تفصیلی خود را جهت تأیید به سازمان امور اداری و استخدامی کشور ارسال دارد.

‌تا زمانی که آیین‌نامه‌ها و تشکیلات سازمان طبق این قانون به تصویب نرسیده است تشکیلات و آیین‌نامه‌های فعلی به قوت خود باقی خواهد بود.

‌ماده ۱۴ - آن عده از کارکنان وزارت آموزش و پرورش که تا تاریخ تصویب این قانون متصدی خدمت در سازمان هستند طبق مقررات قانونی با‌اعتبار مربوط به سازمان منتقل خواهند گردید.

‌ماده ۱۵ - سازمان مجاز خواهد بود بر اساس آیین‌نامه‌ای که به تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیأت وزیران خواهد رسید‌مربیان مورد نیاز را استخدام و حق‌الزحمه داوران را پرداخت کند.

‌تبصره - تشکیلات و وظایف فدراسیونها و هیأتهای ورزشی با توجه به مقررات بین‌المللی و آیین‌نامه‌های کمیته ملی المپیک تعیین می‌شود و به‌تصویب سرپرست سازمان خواهد رسید.

‌ماده ۱۶ - به منظور جلب همکاری بیشتر مردم در توسعه امر تربیت بدنی سازمان می‌تواند در هر یک از نقاط کشور که لازم بداند شورایی به نام‌شورای تربیت‌بدنی تشکیل دهد و در صورت لزوم تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به شوراهای مذکور واگذار کند.

‌تبصره - آیین‌نامه طرز تشکیل شوراهای مزبور و مقررات مالی و اداری آن از طرف سازمان تنظیم می‌شود و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

‌ماده ۱۷ - حقوق و عوارض گمرکی وسائل ورزشی مورد لزوم سازمان جمعاً و خرجاً در بودجه منظور خواهد شد.

‌ماده ۱۸ - اراضی مورد لزوم سازمان طبق قوانین مربوط به سازمانهای دولتی تملک و به سازمان واگذار خواهد شد.

‌ماده ۱۹ - در مواردی که استفاده از سطح آب دریاچه‌های طبیعی یا مصنوعی یا سدها و یا رودخانه‌ها برای امور ورزشی مورد نیاز سازمان باشد با‌موافقت وزارتخانه‌ها یا مؤسسات مربوط پروانه استفاده ورزشی از طرف سازمان صادر خواهد شد.

‌صدور پروانه صید و شکار کماکان در موارد مزبور طبق مقررات قانون صید و شکار خواهد بود.

‌ماده ۲۰ - اراضی کوهستانی و مراتع که ارتفاع آنها از سطح دریا بیش از ۲۰۰۰ متر باشد و برای تأسیس یا توسعه مراکز ورزشهای زمستانی لازم باشد‌طبق قوانین مربوط و بدون رعایت حد نصاب مذکور در آن قوانین به پیشنهاد سازمان و موافقت وزارتخانه‌های مربوط و تصویب هیأت دولت مجاناً به‌سازمان واگذار خواهد شد.

‌هر گاه اراضی مزبور ملک اشخاص باشد از طرف سازمان طبق قانون اصلاح قانون دعاوی اشخاص علیه دولت مصوب سال ۱۳۴۷ خریداری خواهد‌شد.

‌اراضی که در اجرای قانون و مقررات اصلاحات ارضی به زارعین انتقال یافته و یا می‌یابد مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.

‌ماده ۲۱ - آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون از طرف سازمان تنظیم و پس از تصویب هیأت دولت به مورد اجرا گذاشته می‌شود.

‌ماده ۲۲ - دولت مأمور اجرای این قانون خواهد بود.

‌قانون فوق مشتمل بر بیست و دو ماده و پنج تبصره پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ روز شنبه پانزدهم خرداد ماه ۱۳۵۰ در جلسه روز یکشنبه‌بیست و سوم خرداد ماه یک هزار و سیصد و پنجاه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

‌رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی