قانون تاسیس دانشگاه‌های شهرستان‌ها

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری پانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پانزدهم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پانزدهم


قانون تأسیس دانشگاههای شهرستانها - مصوب ۳ خرداد ماه ۱۳۲۸

ماده واحده - وزارت فرهنگ مجاز است دانشگاه تبریز را که در سال گذشته تأسیس شده تکمیل نماید و همچنین در شهرستانهای مشهد و اصفهان‌و شیراز و هر شهرستان دیگری که وزارت فرهنگ لازم بدهند به تدریج که وسایل و موجبات فراهم می‌شود به تأسیس دانشگاه و در اهواز به تأسیس‌یک دانشکده پزشکی اقدام نماید.

دانشکده‌هایی که در هر محل تأسیس می‌شود باید با توجه به استعداد و احتیاجات خاصه آن محل بوده و ممکن است در صورت لزوم ابتدا به صورت‌مدارس عالیه که احتیاجات محلی را تأمین نماید تأسیس گردد.

تبصره ۱ - وزارت فرهنگ مکلف است در اجراء این قانون تأسیس دانشکده پزشکی و کشاورزی را در استانها مقدم بدارد.

تبصره ۲ - شرایط اساسی دانشگاهها از جهات اداری و مالی و تعلیماتی و استخدامی و غیره بر طبق قانون تأسیس دانشگاه تهران و سایر قوانین‌مربوط خواهد بود و مادام که شورای هر دانشگاه تأسیس نشده وظایف شورای دانشگاه را شورای هر دانشکده با تصویب وزیر فرهنگ انجام خواهد دادو وزارت فرهنگ مجاز است در صورتی که برای بعضی رشته‌های دروس و عملیات در هر یک از دانشگاهها استاد و معلم متخصص ایرانی یافت نشوداز استادان و متخصصین خارجی به موجب قوانینی که به تصویب مجلس شورای ملی خواهند رسانید استفاده نماید.

تبصره ۳ - به رییس و معاون دانشگاه و دانشکده‌ها و همچنین به استادان و معلمین در صورتی که غیر محلی باشند تا یک برابر حقوق ممکن است‌علاوه بر فوق‌العاده‌های قانونی به عنوان مزایا پرداخت شود. مقررات راجع به برقراری مزایای فوق به موجب تصویبنامه هیأت وزیران خواهد بود.

وزارت فرهنگ می‌تواند از استادان و معلمین دانشگاه تهران نیز با موافقت شورای دانشگاه تهران با پرداخت مزایای فوق برای دانشگاه شهرستانهااستفاده نماید.

تبصره ۴ - دولت مکلف است همه‌ساله اعتبارات لازم را برای تأسیس و توسعه دانشگاههای شهرستانها در بودجه وزارت فرهنگ منظور بدارد.

تبصره ۵ - وزارت بهداری و شهرداریها و همچنین سایر مؤسسات مربوط به دولت مکلف هستند که بیمارستانها و وسائل دیگر را با کلیه تجهیزات‌و کارمندانی که دانشگاه انتخاب می‌نماید در اختیار دانشکده‌های هر شهرستان قرار داده و بودجه و اعتبارات مربوط به آن را به بودجه وزارت فرهنگ‌انتقال دهند و نیز اجازه داده می‌شود که صرفه‌جویی‌های بودجه سال ۱۳۲۶ به بعد دانشگاههای فوق در سال مالی بعد به مصرف خرید زمین وساختمان و تهیه کتب و لوازم آزمایشگاه برسد.

تبصره ۶ - وزارت فرهنگ می‌تواند در هر یک از دانشکده‌های علوم و ادبیات شهرستانها که لازم بداند دروس تربیتی را جزو برنامه قرار داده وفارغ‌التحصیلهای این رشته را مشمول مقررات و قوانین مربوط به فارغ‌التحصیلهای دانشسرای عالی قرار دهد.

تبصره ۷ - انتقال اعتبارات فرهنگی ولایت به مرکز یا از شهرستانی به شهرستان دیگر ممنوع است.

این قانون که مشتمل بر یک ماده و هفت تبصره‌است در جلسه سه‌شنبه سوم خرداد ماه یک هزار و سیصد و بیست و هشت به تصویب مجلس شورای‌ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت