قانون تاسیس آموزشگاه اختصاصی مالی وزارت دارایی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی


قانون تأسیس آموزشگاه اختصاصی مالی وزارت دارایی - ‌مصوب ۱۳۴۷٫۱۲٫۱۸

‌ماده واحده - عمل دولت در مورد تأسیس آموزشگاه اختصاصی مالی وزارت دارایی موضوع تصویبنامه‌های شماره ۱۴۰۸۴ - ۱۳۴۰٫۵.۲۱ و۲۰۲۰۲ - ۱۳۴۱٫۸.۱۶ (‌بر اساس ماده واحده مصوب ۴۲٫۹.۲۰) تا تاریخ تصویب قانون استخدام کشوری مصوب ۳۱ خرداد ۱۳۴۵ مورد تأیید است.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده که (‌لایحه آن به موجب ماده واحده مصوب بیستم آذر ماه ۱۳۴۲ تقدیم) و در تاریخ بیست و یکم بهمن ماه ۱۳۴۷ به‌تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز یکشنبه هیجدهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و چهل و هفت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی‌رسید.

‌رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی