New Server

قانون تادیه فوق‌العاده افسران و افراد پلیس راه

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم

قانون تادیه فوق‌العاده افسران و افراد پلیس راه - مصوب ۱۴ بهمن ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۴ بهمن ۱۳۴۴ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱ اسفند ۱۳۴۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

ماده واحده - به دولت اجازه داده می‌شود از محل بودجه وزارت راه به افسران پلیس راه روزانه یکصد و پنجاه ریال و به افراد پلیس راه که حداقل‌دارای دیپلم کامل متوسطه باشند روزانه یکصد ریال برای هر روز خدمت در خارج از شهر از تاریخی که پلیس راه تابع مقررات استخدامی نیروهای‌مسلح شاهنشاهی گردیده‌است پرداخت نماید.

قانون بالا مشتمل بر ماده واحده پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در تاریخ ۴ بهمن ماه ۱۳۴۴ در جلسه روز پنجشنبه چهاردهم بهمن ماه یک هزار وسیصد و چهل و چهار شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی