New Server

قانون تأسیس دانشگاه علوم و فنون ارتش شاهنشاهی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم

برنامه عمرانی پنجم ۱۳۵۲ - ۱۳۵۶
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و چهارم

قانون تأسیس دانشگاه علوم و فنون ارتش شاهنشاهی - ‌مصوب ۱۳۵۶٫۱۲٫۲۲

‌ماده ۱ - به منظور تربیت نیروی انسانی آزموده و متخصص در زمینه علوم و فنون در سطوح لیسانس، فوق لیسانس و دکتری به با هدفهای آموزشی،‌پژوهشی، توسعه و ساخت برای خودکفایی و بی‌نیازی کشور، پشتیبانی نیروهای سه‌گانه ارتش شاهنشاهی دانشگاه علوم و فنون ارتش شاهنشاهی‌تأسیس می‌شود که وابسته به ستاد بزرگ ارتشتاران می‌باشد.

‌ماده ۲ - دانشگاه علوم و فنون ارتش شاهنشاهی که در این قانون دانشگاه نامیده می‌شود و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و از نظر‌مقررات آموزشی و استخدامی و مالی و معاملاتی تابع مقررات این قانون و اساسنامه و آیین‌نامه‌های مربوط به خود می‌باشد.

‌ماده ۳ - اساسنامه و سازمان دانشگاه و تغییرات بعدی آن توسط رییس دانشگاه پیشنهاد و با تصویب اعلیحضرت همایون شاهنشاه بزرگ ارتشتاران‌به مورد اجراء گذارده می‌شود.

‌ماده ۴ - وظایف و اختیارات مشروحه زیر در این دانشگاه به عهده رییس ستاد بزرگ ارتشتاران خواهد بود:

‌الف - رسیدگی و تصویب بودجه دانشگاه.

ب - رسیدگی و تصویب آیین‌نامه‌های آموزشی و استخدامی و مالی و معاملاتی دانشگاه.

ج - رسیدگی و تصویب عملکرد حسابهای سالانه دانشگاه.

‌د - رسیدگی و تصویب آیین‌نامه‌های شورای علمی و فنی دانشگاه.

ه - تعیین حسابرس دانشگاه.

‌و - رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره سایر مسائلی که وسیله رییس دانشگاه پیشنهاد می‌گردد.

‌ماده ۵ - ارکان دانشگاه عبارتند از:

‌الف - شورای علمی و فنی.

ب - رییس دانشگاه.

‌ماده ۶ - شورای علمی و فنی دانشگاه عالیترین مرجع برای تنظیم خط‌مشی آموزش، پژوهش توسعه و ساخت در دانشگاه است که از اعضاء زیر‌تشکیل می‌شود:

‌الف - رییس دانشگاه.

ب - معاونان دانشگاه.

ج - رؤسای دانشکده‌ها و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی دانشگاه.

‌د - حداقل یک نفر نماینده علمی از هر دانشکده مرکز و مؤسسه تابع دانشگاه.

‌ماده ۷ - رییس دانشگاه به فرمان همایونی منصوب می‌شود.

‌ماده ۸ - وظایف و اختیارات شورای علمی و فنی و رییس دانشگاه در اساسنامه تعیین می‌گردد.

‌ماده ۹ - برنامه دروس دانشگاه با هماهنگی شورای مرکزی دانشگاههای کشور تنظیم و تصویب می‌شود و ارزش تحصیلی و قانونی دانشنامه‌های‌این دانشگاه مشابه با دانشنامه‌های سایر دانشگاههای کشور بوده و برابر مقررات عمومی سایر دانشگاهها تصویب و امضاء می‌گردد.

‌ماده ۱۰ - دانشگاه می‌تواند بنا به مقتضیات و نیازمندیها علاوه بر دانشکده‌ها و مؤسسات تحقیقاتی مرکزی خود در سایر نقاط دیگر نیز شعبه و یا‌مراکز تحقیقاتی و دانشکده دایر نماید.

‌ماده ۱۱ - آیین‌نامه‌های آموزشی و استخدامی، مالی و معاملاتی دانشگاه توسط رییس دانشگاه پیشنهاد و با تصویب رییس ستاد بزرگ ارتشتاران به‌مورد اجراء گذارده می‌شود.

‌ماده ۱۲ - کارمندان رسمی دانشگاه از مزایایی که پرسنل غیر نظامی ارتش شاهنشاهی استفاده می‌کنند برخوردار خواهند بود.

‌ماده ۱۳ - بودجه دانشگاه همه‌ساله جزء بودجه ارتش شاهنشاهی برآورد و منظور خواهد شد.

‌ماده ۱۴ - در مورد ماشین آلات و ابزار و مواد و سائل کار مربوط به این دانشگاه اعم از خریداری و یا اهدایی از لحاظ حقوق و عوارض گمرکی مانند‌سایر وسائل و ابزار آلات مشابه در ارتش شاهنشاهی رفتار خواهد شد.

‌ماده ۱۵ - مقررات این قانون از تاریخ ۲۵۳۶٫۵.۲۷ قابل اجراء است.

‌قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه‌شنبه ۱۶ اسفند ماه ۲۵۳۶. در جلسه روز دوشنبه بیست و دوم‌اسفند ماه دو هزار پانصد و سی و شش شاهنشاهی به تصویب مجلس سنا رسید.

‌رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی