قانون بیست وسه هزار تومان اضافه اعتبار مطبعه مجلس

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم

قانون بیست و سه هزار تومان اضافه اعتبار مطبعه مجلس شورای ملی - مصوب ۲۴ جوزا ۱۳۰۲

ماده واحده - علاوه بر بودجه مصوبه سنه تنگوز ئیل مجلس شورای ملی برای تهیه نواقص اثاثیه و ماشین آلات و لوازم مطبعه مجلس شورای ملی‌مبلغ بیست و سه هزار تومان به اداره مباشرت مجلس شورای ملی اعتبار داده می‌شود.