New Server

قانون بک هزار و پانصد تومان اعتبار برای تهیه اثاثیه محاکم قضایی رشت

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم

قانون یک هزار و پانصد (۱۵۰۰) تومان اعتبار برای تهیه اثاثیه محاکم قضایی رشت - مصوب ۲۵ جوزا ۱۳۰۱

ماده واحده - مجلس شورای ملی به وزارت عدلیه اجازه می‌دهد که مبلغ یک هزار و پانصد تومان از محل بودجه سنه ماضیه دوایر قضایی رشت درموقعی که تعطیل بوده‌است برای تهیه اثاثیه دوایر قضایی آن جا به مصرف برساند.