قانون بودجه یک ساله ۱۳۰۸ شمسی مجلس شورای ملی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هفتم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هفتم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هفتم


قانون بودجه یکساله ۱۳۰۸ شمسی مجلس شورای ملی - مصوب ۲۵ اسفند ماه ۱۳۰۷

ماده اول - برای مخارج دوازده‌ماهه سال یک هزار و سیصد و هشت مجلس شورای ملی مبلغ ششصد و بیست و سه هزار و یک صد و چهل تومان‌موافق فقرات (۱) الی (۴) ضمیمه اعتبار به مباشرت مجلس شورای ملی داده می‌شود. ماده دوم - برای مصارف فوق‌العاده مجلس شورای ملی مبلغ بیست و چهار هزار و هفت صد تومان موافق ماده (۲) ضمیمه تشخیص و اعتبار به‌مباشرت مجلس داده می‌شود. ماده سوم - برای حقوق و مخارج و اثاثیه دوازده‌ماهه مطبعه مجلس مبلغ چهل و هشت هزار و پانصد و پنجاه و دو تومان موافق فقرات (۱) و (۲)‌ضمیمه اعتبار به مباشرت مجلس داده می‌شود.

ماده چهارم ۱*>>‌پاورقی: وجوه مذکور در این ماده به موجب قانون ۳ دی ماه ۱۳۰۸ به وزارت مالیه مسترد شده است<< - مجلس شورای ملی‌به مباشرت مجلس اجازه می‌دهد که عوائد مطبعه مجلس و باغ بهارستان و صورت مشروح مذاکرات مجلس را تماماً در بانک ملی گذاشته به انضمام‌عوائد از سال ۱۳۰۵ مؤسسات مزبوره به بعد را برای وارد کردن ماشین کاغذسازی و لوازم و تأسیس و استخدام متخصص اختصاص دهد که هر چه‌زودتر از طرف مباشرت مجلس اقدام به عمل آید.

ماده پنجم - مباشرت مجلس مکلف است دو نفر محصل ایرانی که تحصیلات شش‌ساله متوسطه را تمام کرده باشند برای فرا گرفتن و تکمیل فنون‌لازمه برای کاغذسازی علماً و عملاً به خارجه فرستاده و مصارف تحصیل آنها را از محل عوائد ذخیره مذکوره در ماده چهارم فوق‌الذکر بپردازد.

محصلین مذکور باید از بین طبقه بی‌بضاعت به مسابقه انتخاب شوند شرایط مسابقه و ترتیب تعهدات آنها را مباشرت مجلس معلوم خواهد نمود. تبصره - دولت مکلف است سرپرست‌های دولت ایران در خارجه را مکلف کند که تحصیلات این دو نفر محصل را تحت مراقبت خود داشته‌باشند. ماده ششم - رتبه اجزایی که تا این تاریخ به خدمت اداری مجلس دعوت شده‌اند موافق تشخیصی است که هیأت‌رییسه برای آنها داده‌است. این قانون که مشتمل بر شش ماده و یک صورت ضمیمه و صورت جزء بودجه سال ۱۳۰۸ مجلس شورای ملی است در جلسه بیست و پنجم اسفند ماه‌یک هزار و سیصد و هفت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - دادگر

>‌جدول: دوره ۷ - جلد ۱ - صفحه ۴۴۸ الی ۴۵۸<