قانون بودجه یک ساله ایت‌ئیل ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی: تفاوت بین نسخه‌ها

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
(صفحه‌ای جدید حاوی 'قانون بودجه یک‌ساله ایت ئیل ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی مصوب ۳ سرطان ۱۳۰۱ ماده اول - ب...' ایجاد کرد)
 
 
سطر ۱: سطر ۱:
قانون بودجه یک‌ساله ایت ئیل ۱۳۰۱ مجلس
+
{{سرصفحه پروژه
شورای ملی
+
| عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]]
مصوب ۳ سرطان ۱۳۰۱
+
[[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم]]
 +
| قسمت =
 +
| قبلی =[[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهارم]]
 +
| بعدی =[[قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی]]
 +
| یادداشت =[[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم]] }}
 +
 
 +
'''قانون بودجه یک‌ساله ایت ئیل ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی''' - مصوب ۳ سرطان ۱۳۰۱
  
 
ماده اول - برای مخارج ۱۲‌ماهه سنه ایت ئیل ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی مبلغ سیصد و یک
 
ماده اول - برای مخارج ۱۲‌ماهه سنه ایت ئیل ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی مبلغ سیصد و یک
 
هزار و سی و چهار تومان (۳۰۱۰۳۴) موافق فقرات ۱‌الی ۴ ضمیمه اعتبار به اداره
 
هزار و سی و چهار تومان (۳۰۱۰۳۴) موافق فقرات ۱‌الی ۴ ضمیمه اعتبار به اداره
 
مباشرت مجلس شورای ملی داده می‌شود:
 
مباشرت مجلس شورای ملی داده می‌شود:
 +
 
ماه دوم - برای مصارف فوق‌العاده مجلس شورای مبلغ نه هزار و هشتصد و پنجاه (۹۸۵۰)
 
ماه دوم - برای مصارف فوق‌العاده مجلس شورای مبلغ نه هزار و هشتصد و پنجاه (۹۸۵۰)
 
تومان موافق ماده ۲ ضمیمه ۱ تشخیص و اعتبار به اداره‌مباشرت مجلس شورای ملی داده
 
تومان موافق ماده ۲ ضمیمه ۱ تشخیص و اعتبار به اداره‌مباشرت مجلس شورای ملی داده
 
می‌شود.
 
می‌شود.
 +
 
ماده سوم - برای حقوق و مخارج و لوازم مطبعه مجلس مبلغ سیزده هزار و چهار صد و
 
ماده سوم - برای حقوق و مخارج و لوازم مطبعه مجلس مبلغ سیزده هزار و چهار صد و
 
هشتاد و هشت (۱۳۴۸۸) تومان موافق ماده ۳ ضمیمه ۱‌اعتبار به اداره مباشرت داده
 
هشتاد و هشت (۱۳۴۸۸) تومان موافق ماده ۳ ضمیمه ۱‌اعتبار به اداره مباشرت داده
 
می‌شود.
 
می‌شود.
 +
 
ماده چهارم - مجلس شورای ملی به اداره مباشرت اجازه می‌دهد که عایدات مجلس و باغ
 
ماده چهارم - مجلس شورای ملی به اداره مباشرت اجازه می‌دهد که عایدات مجلس و باغ
 
بهارستان را دریافت داشته جزو جمع محاسبات مجلس‌منظور دارد.
 
بهارستان را دریافت داشته جزو جمع محاسبات مجلس‌منظور دارد.
 +
 
(‌جدول: دوره ۳ - جلد ۱ - صفحه ۳۰۲(
 
(‌جدول: دوره ۳ - جلد ۱ - صفحه ۳۰۲(
 +
 +
 +
[[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری چهارم - ۱ تیر ۱۳۰۰ تا ۳۰ خرداد ۱۳۰۲]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۹ ژوئیهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۰:۵۶

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم

قانون بودجه یک‌ساله ایت ئیل ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی - مصوب ۳ سرطان ۱۳۰۱

ماده اول - برای مخارج ۱۲‌ماهه سنه ایت ئیل ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی مبلغ سیصد و یک هزار و سی و چهار تومان (۳۰۱۰۳۴) موافق فقرات ۱‌الی ۴ ضمیمه اعتبار به اداره مباشرت مجلس شورای ملی داده می‌شود:

ماه دوم - برای مصارف فوق‌العاده مجلس شورای مبلغ نه هزار و هشتصد و پنجاه (۹۸۵۰) تومان موافق ماده ۲ ضمیمه ۱ تشخیص و اعتبار به اداره‌مباشرت مجلس شورای ملی داده می‌شود.

ماده سوم - برای حقوق و مخارج و لوازم مطبعه مجلس مبلغ سیزده هزار و چهار صد و هشتاد و هشت (۱۳۴۸۸) تومان موافق ماده ۳ ضمیمه ۱‌اعتبار به اداره مباشرت داده می‌شود.

ماده چهارم - مجلس شورای ملی به اداره مباشرت اجازه می‌دهد که عایدات مجلس و باغ بهارستان را دریافت داشته جزو جمع محاسبات مجلس‌منظور دارد.

(‌جدول: دوره ۳ - جلد ۱ - صفحه ۳۰۲(