قانون بودجه کل کشور در سال ۱۳۲۲

از مشروطه
نسخهٔ تاریخ ‏۸ ژوئن ۲۰۱۲، ساعت ۲۱:۲۵ توسط Solhosafa (گفتگو | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخه جدیدتر← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری سیزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری سیزدهم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سیزدهم


قانون بودجه سال ۱۳۲۲ کل کشور - مصوب ۲۴ آبان ماه ۱۳۲۲

ماده اول - مجلس شورای ملی بودجه سال ۱۳۲۲ وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی را جهت هزینه‌ها و دریافتیهای عادی و همچنین بودجه اقتصادی‌کشور را اعم از هزینه اداری و خرید اجناس و درآمد اعم از فروش و سود طبق فهرستهای پیوست به شرح زیر:

الف - دریافتیهای عادی ۱۸۹۰۷۹۵۰۹۶ ریال

هزینه‌های عادی ۳۲۹۷۷۱۸۵۳۷ ریال

ب - دریافتی اقتصادی بابت فروش اجناس و سود ۵۷۹۵۹۲۷۹۸۷ ریال

هزینه‌های اقتصادی اعم از اعتبار ۵۸۹۶۶۸۶۶۵ ریال

خریدهای اقتصادی و هزینه اداری

ج - موجودی کالا در اول سال ۱۳۲۲ ۱۵۵۳۷۰۱۰۰۰ ریال

تصویب و به وزارت دارایی اجازه می‌دهد وجه لازم برای بهره‌برداری بنگاههای بازرگانی و کارخانجات دولتی مطابق احتیاجات آنها که مورد موافقت‌وزارت دارایی قرار گرفته‌است تأدیه نماید و همچنین اجازه می‌دهد هزینه کارگزینی و سایر اعتبارات وزارتخانه‌ها و ادارات را تا آخر مهر ماه ۱۳۲۲ برطبق قوانین مصوب ۱۳۲۲ برای پرداخت بودجه‌های کشور پرداخت و از اول آبان ماه ۱۳۲۲ بر طبق بودجه‌های تفصیلی که تا ۲۷ آبان ماه باید به‌کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی تقدیم شود بپردازد و پس از تصویب بودجه‌های جزء در کمیسیون بودجه بر طبق مصوبات کمیسیون پرداخت‌نماید.

تبصره ۱ - نسبت به بودجه اقتصادی رعایت مقررات الزامی نبوده و به طور بازرگانی عمل خواهد شد.

تبصره ۲ - دولت مکلف است در شش ماه اول سال ۱۳۲۳ نقشه اصلاح اقتصادی را راجع به آزادی تجارت و صنعت تقدیم مجلس شورای ملی‌بنماید.

ماده دوم - مواد قانون متمم بودجه سال ۱۳۲۱ و سایر مقررات مربوط تا موقعی که قانون متمم بودجه سال ۱۳۲۲ به تصویب نرسیده‌است به قوت‌خود باقی خواهد بود.

ماده سوم - وزارت دارایی مجاز است طبق پیشنهاد وزارتخانه‌ها و ادارات در صورت لزوم صرفه‌جویی بعضی از مواد هزینه‌های مستمر را برای‌کمبود سایر مواد همان قسمت مصرف نماید.

این قانون که مشتمل بر سه ماده و صورت پیوست است در جلسه بیست و چهارم آبان ماه یک هزار و سیصد و بیست و دو به تصویب مجلس شورای‌ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری >‌جدول: دوره ۱۳ - جلد ۱ - صفحه ۲۳۵ الی ۲۴۷<