قانون بودجه کل سال ۱۳۲۱ کشور

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری سیزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری سیزدهم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سیزدهم

قانون بودجه کل سال ۱۳۲۱ کشور - مصوب ۳۱ فروردین ماه ۱۳۲۱

ماده اول - مجلس شورای ملی بودجه سال ۱۳۲۱ کشور را که مطابق صورت ضمیمه از حیث درآمد به مبلغ سه هزار و یکصد و سی و هفت میلیون‌و هشتصد و بیست و دو هزار و نهصد و چهل ریال (۳۱۳۷۸۲۲۹۴۰ ریال) و از حیث هزینه به مبلغ سه هزار و یکصد و سی و هفت میلیون و ششصد ونود و پنج هزار و پنجاه و سه ریال (۳۱۳۷۶۹۵۰۵۳ ریال) بالغ می‌باشد تصویب و در مورد وزارتخانه‌ها و ادارات به وزارت دارایی اجازه می‌دهدمصارف جاری آنها را در دو ماه و نیم اول سال ۱۳۲۱ در حدود اعتباراتی که در بودجه‌های تفصیلی سال ۱۳۲۰ منظور بوده و حقوق کارمندان وخدمتگزاران آنها را مطابق با مبلغ پرداخته شده و یا تعهد شده اسفند ماه ۱۳۲۰ از محل اعتباراتی که برای آنها در بودجه ۱۳۲۱ تصویب شده است‌بپردازد.

پرداخت اعتبارات از ۱۵ خرداد به بعد موکول بر این خواهد بود که وزارتخانه‌ها بودجه تفصیلی خود و بودجه‌های تفصیلی ادارات مربوطه به خود را باموافقت وزارت دارایی به کمیسیون مجلس شورای ملی پیشنهاد نمایند.

پرداخت بودجه از تاریخ تقدیم به مجلس منتهی تا دو ماه طبق بودجه‌های پیشنهادی (‌در صورتی که بودجه به تصویب کمیسیون نرسیده باشد) و بعد ازدو ماه طبق تصویبی کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی به عمل خواهد آمد.

تبصره - وزارت دارایی مجاز است علاوه بر یکصد و پنجاه میلیون ریال که در بودجه برای اداره کل امنیه پیش‌بینی شده تا میزان پنجاه میلیون ریال‌اضافه اعتبار از محل اضافه درآمد و یا صرفه‌جویی‌های بودجه بر حسب تقاضای وزارت کشور به اداره امنیه پرداخت نماید.

ماده دوم - مواد متمم بودجه سال ۱۳۲۰ تا آخر اردیبهشت ماه ۱۳۲۱ به قوت خود باقی خواهد بود.

ماده سوم - اجازه‌ای که به موجب قانون ۲۸ دی ماه ۱۳۲۰ به وزارت بازرگانی و پیشه و هنر داده شده بود دائر به این که مطابق حداقل احتیاجات ودر حدود بودجه‌های مصوب سازمان اداری خود را تا آخر اسفند ماه ۱۳۲۰ بدهد برای دو ماه و نیم تمدید می‌شود تا در ظرف این مدت وزارت نامبرده‌سازمان خود را به طوری که در قانون مذکور مقرر شده‌است اصلاح و تکمیل نموده و در ضمن بودجه تفصیلی ۱۳۲۱ به مجلس شورای ملی پیشنهادنماید.

این قانون که مشتمل بر سه ماده و صورت پیوست می‌باشد در جلسه سی‌ام فروردین ماه یک هزار و سیصد و بیست و یک به تصویب مجلس شورای‌ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری


(‌جدول: دوره ۱۳ - جلد ۱ - صفحه ۱۷۳ الی ۱۸۴(