قانون بودجه کل سال ۱۳۲۰ کشور

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوازدهم

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری دوازدهم
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوازدهم


قانون بودجه سال ۱۳۲۰ کل کشور - مصوب ۱۵ اسفند ماه ۱۳۱۹

ماده اول - مجلس شورای ملی بودجه سال ۱۳۲۰ کشور را (‌به استثنای درآمد حق‌الامتیاز نفت که به حساب اندوخته کشور منظور می‌شود) که‌مطابق صورت پیوست از حیث درآمد به مبلغ سه هزار و ششصد و سیزده میلیون و هفتصد و شصت و هشت هزار و هفتصد و هیجده(۳۶۱۳۷۶۸۷۱۸) ریال و از حیث هزینه به مبلغ چهار هزار و سیصد و بیست و سه میلیون و نهصد و یازده هزار و ششصد و هفتاد و شش(۴۳۲۳۹۱۱۶۷۶) ریال بالغ می‌شود تصویب و در مورد وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی به وزارت دارایی اجازه می‌دهد هزینه آنها را اعم از حقوق ومصارف در سال ۱۳۲۰ در حدود اعتبارات مصوب در صورت پیوست مطابق بودجه‌های تفصیلی ۱۳۱۹ وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی (‌تا حدی که‌اعتبارات مصوب در بودجه‌های نامبرده ضمن بودجه‌ها ۱۳۲۰ منظور شده باشد) بپردازد و در ظرف مدتی که بودجه‌های تفصیلی از تصویب کمیسیون‌بودجه مجلس شورای ملی نگذشته‌است هزینه آنها را مطابق بودجه‌های پیشنهادی و پس از آن از تاریخ تصویب مطابق تصویب کمیسیون بودجه‌پرداخت نماید.

ماده دوم - وزارت دارایی مجاز است مبلغ دو میلیون (۲۰۰۰۰۰۰) لیره برای احتیاجات ارتش و یک میلیون (۱۰۰۰۰۰۰) لیره برای مصارف‌ساختمان و تأسیسات راه‌آهن از اندوخته کشور بپردازد.

ماده سوم - وزارت دارایی مجاز است در صورتی که پرداخت مبلغ هفتصد و ده میلیون و یکصد و چهل و دو هزار و نهصد و پنجاه و هشت ریال(۷۱۰۱۴۲۹۵۸) ریال اضافه هزینه بودجه در حدود درآمد سال ۱۳۲۰ ممکن نشود تمام یا هر مبلغ از آن را که باقی بماند به عنوان وام منظور داشته و دربودجه سال ۱۳۲۱ تصفیه کند.

این قانون که مشتمل بر سه ماده و صورت پیوست است در جلسه پانزدهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و نوزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری

>‌جدول: دوره ۱۲ - جلد ۱ - صفحه ۵۲۹ الی ۵۴۰<