قانون بودجه کل سال ۱۳۱۹ کشور

از مشروطه
نسخهٔ تاریخ ‏۱۹ ژوئن ۲۰۱۲، ساعت ۲۰:۴۰ توسط Solhosafa (گفتگو | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخه جدیدتر← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوازدهم

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری دوازدهم
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوازدهم

قانون بودجه کل سال ۱۳۱۹ کشور - مصوب ۱۶ اسفند ماه ۱۳۱۸

ماده اول - مجلس شورای ملی بودجه سال ۱۳۱۹ کشور را (‌به استثنای درآمد حق‌الامتیاز نفت که به حساب اندوخته کشور منظور می‌شود) که‌مطابق صورت ضمیمه از حیث درآمد به مبلغ ۳۰۹۴۳۹۳۹۷۷ ریال و از حیث هزینه به مبلغ ۳۲۱۰۹۷۳۰۲۷ ریال بالغ می‌شود تصویب و در موردبودجه اختصاصی وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی به وزارت دارایی اجازه می‌دهد هزینه آنها را اعم از حقوق و مصارف در سال ۱۳۱۹ در حدود اعتبارات‌مصوب در صورت ضمیمه مطابق بودجه‌های تفصیلی ۱۳۱۸ وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی (‌تا حدی که اعتبارات مصوب در بودجه‌های نامبرده ضمن‌بودجه‌های ۱۳۱۹ نیز منظور شده باشد) بپردازد و مادام که بودجه‌های تفصیلی از تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی نگذشته‌است هزینه‌آنها را مطابق بودجه‌های پیشنهادی و پس از آن مطابق تصویب کمیسیون بودجه پرداخت نماید.

ماده دوم - وزارت دارایی مجاز است مبلغ دو میلیون لیره اعتبار برای احتیاجات ارتش از اندوخته کشور بپردازد.

استفاده از این اعتبار محدود به یک سال مالی نیست.

ماده سوم - وزارت دارایی مجاز است در صورت احتیاج کسر بودجه سال ۱۳۱۹ را از درآمدهای غیر مترقبه بازرگانی و یا از طریق وام از بنگاه‌های‌بانکی داخلی یا از هر دو محل تأمین نماید.

این قانون که مشتمل بر سه ماده و صورت پیوست است در جلسه شانزدهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و هیجده به تصویب مجلس شورای ملی‌رسید.

رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری

>‌جدول: دوره ۱۲ - جلد ۱ - صفحه ۵۰۰ الی ۵۱۰