قانون بودجه کل سال ۱۳۱۳ مملکتی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نهم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نهم

قانون بودجه کل سال ۱۳۱۳ مملکتی - مصوب ۱۳ اسفند ماه ۱۳۱۲

ماده واحده - مجلس شورای ملی بودجه سال ۱۳۱۳ مملکتی را (‌به استثنای عایداتی که از منابع نفتی ایران وصول و پس از وضع یک میلیون وپانصد هزار ریال که در قسمت عایدات بودجه ۱۳۱۳ مملکتی منظور شده بقیه آن به حساب ذخیره مملکتی منظور خواهد شد) مطابق صورت ضمیمه‌که از حیث عایدات به مبلغ ششصد و بیست و یک میلیون و چهارصد و سیزده هزار و هفده ریال و از حیث مخارج به مبلغ ششصد و بیست و یک‌میلیون و سیصد و هفت هزار و هشتصد و شصت و پنج ریال بالغ می‌باشد تصویب و به وزارت مالیه اجازه می‌دهد که مخارج مملکتی را اعم از حقوق‌و مصارف در سال ۱۳۱۳ در حدود اعتبارات مصوب در صورت ضمیمه و مطابق بودجه‌های تفصیلی سال ۱۳۱۲ تا حدی که اعتبارات مصوبه دربودجه‌های مزبور ضمن بودجه‌های ۱۳۱۳ نیز منظور شده باشد بپردازد تا وقتی که بودجه‌های تفصیلی ۱۳۱۳ که باید تا اول اردیبهشت ماه سال مذکوربه مجلس شورای ملی تقدیم گردد به کمیسیون بودجه مجلس ارجاع شود و مادام که بودجه‌های تفصیلی از تصویب کمیسیون بودجه نگذشته مخارج‌مزبوره را مطابق بودجه‌های پیشنهادی و پس از تصویب کمیسیون بر طبق آن چه که تصویب شده‌است بپردازد. پرداخت مخارج مزبوره از اول‌اردیبهشت سال ۱۳۱۳ موکول به تقدیم بودجه‌های تفصیلی به مجلس شورای ملی خواهد بود.

و نیز به وزارت مالیه اجازه داده می‌شود که دو میلیون لیره از محل ذخیره مملکتی برای خرید و تکمیل مهمات قشونی تأدیه نموده و پرداختهایی را هم‌که از محل ذخیره مملکتی برای این منظور قبلاً به انتظار تصویب اضافه اعتبار به عمل آمده‌است بابت این اعتبار محسوب نماید.

این قانون که مشتمل بر یک ماده و صورت ضمیمه‌است در جلسه سیزدهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و دوازده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - دادگر


جدول: دوره ۹ - جلد ۱ - صفحه ۴۶۲ الی ۴۷۹