قانون بودجه پرسنلی و اداری سال ۱۳۳۳ سازمان برنامه

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
برنامه‌های عمرانی کشور تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هجدهم

قوانین انقلاب شاه و مردم

بودجه پرسنلی و اداری سال ۱۳۳۳ سازمان برنامه - مصوب ۲ بهمن ماه ۱۳۳۳ (‌کمیسیون برنامه)

بودجه سال ۱۳۳۳ سازمان برنامه که بالغ بر شصت و شش میلیون و سیصد و شش هزار ریال می‌باشد در تاریخ دوم بهمن ماه ۱۳۳۳ به تصویب‌ کمیسیون برنامه مجلس شورای ملی رسیده به شرحی است که ضمن ۱۸ صفحه تنظیم یافته و به موجب قانون اجازه اجرای گزارش شماره ۱ کمیسیون‌برنامه قابل اجراء می‌باشد.

رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

جدول: دوره ۱۸ - جلد ۲ - صفحه ۱۱۰۹ الی ۱۱۳۱