قانون بودجه سال ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

قانون بودجه سال ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی - مصوب ۱۳۴۶٫۱۱٫۱۲

ماده واحده - برای پرداخت مقرری نمایندگان و حقوق کارکنان و هزینه‌های دوازده‌ماهه سال هزار و سیصد و چهل و هفت مجلس شورای ملی مبلغ‌دویست و نود میلیون ریال طبق صورت پیوست به کارپردازی مجلس شورای ملی اعتبار داده می‌شود که با تصویب هیأت‌رییسه مجلس شورای ملی به‌مصرف برساند.

قانون فوق مشتمل بر یک ماده در جلسه روز پنجشنبه دوازدهم بهمن ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی‌رسید.

رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

>‌جدول: دوره ۲۲ - جلد ۱ - صفحه ۱۹۰<

صورت فوق منضم به قانون بودجه سال ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی است.

رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی