قانون بودجه سال ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
قوانین و قراردادهای انرژی اتمی مصوب مجلس شورای ملی تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی
Majlis Melli 21 Vol 1.pdf


قانون بودجه سال ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی - مصوب ۱۸ اسفند ۱۳۴۲ مجلس شورای ملی – این قانون در تاریخ ۲۷ اسفند ۱۳۴۲ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

ماده اول - برای مقرری حقوق و هزینه دوازده‌ماهه سال ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی مبلغ یکصد و هشتاد و هفت میلیون و چهارصد و هشتاد و پنج‌هزار و ششصد و پانزده ریال (۱۸۷۴۸۵۶۱۵) مطابق ریز اقلامی که به تصویب هیأت‌رییسه مجلس رسیده‌است به شرح زیر به کارپردازی مجلس اعتبارداده می‌شود:

اعتبار مقرری آقایان نمایندگان مجلس شورای ملی از قرار نفری بیست و پنج هزار ریال و تفاوت مقرری ریاست مجلس ۶۰۳۰۰۰۰۰ اعتبار حقوق کارمندان و خدمتگذاران و موظفین مجلس ۶۱۹۱۴۵۴۴ اعتبار سایر هزینه‌های پرسنلی که با تصویب هیأت‌رییسه پرداخت خواهد شد: ۵۱۰۲۱۰۷۱ اعتبار هزینه اداری ۱۴۲۵۰۰۰۰

..................................

جمع ۱۸۷۴۸۵۶۱۵

ماده دوم - به کارپردازی مجلس اجازه داده می‌شود کسور بازنشستگی تفاوت اشل حقوقی کارمندان و خدمتگذاران مجلس شورای ملی (‌اعم ازشاغلین و بازنشستگان) را با رعایت تبصره ۳۶ بودجه سال ۱۳۴۱ کل کشور احتساب و ظرف مدت سه سال از سال ۱۳۴۳ از محل اعتباری که به عنوان‌تفاوت حقوق بازنشستگان در بودجه سالیانه مجلس شورای ملی منظور می‌شود به صندوق بازنشستگی کشور پرداخت نماید.

کسوری که از آذر ماه ۱۳۴۱ به بعد از تفاوت اشل حقوق کارکنان شاغل مجلس شورای ملی کسر شده و در صندوق حسابداری مجلس موجود است ازاین بابت در اختیار اداره کل بازنشستگی گذارده خواهد شد و از این به بعد نیز مرتباً کسور بازنشستگی تمام حقوق دریافتی کارمندان و خدمتگذاران برطبق ضرایب مقرر کسر و به اداره مذکور پرداخت می‌گردد. اداره کل بازنشستگی موظف است از اول سال ۱۳۴۳ به بعد تمام حقوق بازنشستگان مجلس‌شورای ملی را که مطابق قانون استحقاق دارند بر اساس اشل حقوقی کارمندان و جدول حقوق خدمتگذاران مجلس شورای ملی پرداخت نماید.

ماده سوم - به کارپردازی مجلس شورای ملی اجازه داده می‌شود صرفه‌جویی‌های بودجه سال ۱۳۴۲ و صرفه‌جویی‌های احتمالی سال ۱۳۴۳‌مجلس شورای ملی را برای هزینه تعمیرات و نگاهداری ابنیه مجلس و خرید کتاب با تصویب هیأت رییس به مصرف برساند.

ماده چهارم - به کارپردازی مجلس شورای ملی اجازه داده می‌شود علاوه بر حقوق وظیفه‌ای که طبق قانون و مقررات به وراث مرحوم اسفندیارفریدونی کارمند متوفی مجلس تعلق می‌گیرد از روز بعد از فوت (۱۷ دی ۱۳۴۲) ماهی پنج هزار ریال از بودجه مجلس شورای ملی با رعایت قانون‌وظایف در وجه آنها پرداخت نماید و همچنین ماهی دو هزار ریال از آغاز فروردین ۱۳۴۳ به وراث مرحوم انقطاع ناظر سابق مجلس علاوه بر وظیفه‌ای‌که دریافت می‌دارند پرداخت گردد.

ماده پنجم - به کارپردازی مجلس شورای ملی اجازه داده می‌شود وجوهی که در حساب مجلس شورای ملی موجود است مادام که به مصرف مقررنرسیده به عنوان تنخواه‌گردان مورد استفاده قرار دهد. تبصره - از محل درآمدهای متفرقه که در بودجه مجلس ذکر نشده هیأت‌رییسه می‌تواند مخارجی را که لازم بداند اجازه پرداخت بدهد. ماده ششم - هیأت‌رییسه مجلس شورای ملی می‌تواند کارمندان و خدمتگذارانی را که لااقل بیست سال سابقه خدمت متوالی و یا بیست و پنج سال‌خدمت متناوب داشته باشند با افزایش حداکثر پنج سال بسنین خدمت آنان تا پایان سال ۱۳۴۳ برابر مقررات بازنشسته نماید.

کسور سنوات ارفاقی به اقساط ۴۸‌ماهه از حقوق کارمند یا خدمتگذار ذینفع کسر و به صندوق بازنشستگی پرداخت خواهد شد.

قانون فوق که مشتمل بر شش ماده و یک تبصره‌است در جلسه یکشنبه هیجدهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و چهل و دو به تصویب مجلس شورای‌ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی