قانون بودجه سال ۱۳۳۳ مجلس شورای ملی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هجدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هجدهم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پانزدهم

قانون بودجه سال ۱۳۳۳ مجلس شورای ملی - مصوب ۳ بهمن ماه ۱۳۳۳

ماده اول - برای مقرری و هزینه دوازده‌ماهه سال ۱۳۳۳ مجلس شورای ملی مبلغ پنجاه و چهار میلیون و دویست و نود چهار هزار و نهصد وشصت ریال (۵۴۲۹۴۹۶۰) مطابق فقرات ۱ تا ۵ صورت مشروح ضمیمه اعتبار به کارپردازی مجلس داده می‌شود.

  • تبصره - به کارپردازی مجلس اجازه داده می‌شود کمک‌هزینه مربوط به مجلس شورای ملی

و اداره چاپخانه مجلس و اداره روزنامه رسمی کشور راتا آخر سال ۱۳۳۳ از محل درآمد عمومی کشور از وزارت دارایی دریافت دارد.

ماده دوم - برای حقوق و هزینه دوازده‌ماهه سال ۱۳۳۳ اداره چاپخانه مجلس مبلغ چهارده میلیون و دویست و بیست و سه هزار و هفتصد وشصت و هفت ریال مطابق فقرات ۱ و ۲ صورت مشروح ضمیمه اعتبار به کارپردازی مجلس داده می‌شود.

  • تبصره ۱ - به کارپردازی مجلس اجازه داده می‌شود کمک‌هزینه کارگران فنی چاپخانه

مجلس را تا آخر سال ۳۳ از محل درآمد چاپخانه مجلس‌بپردازد.

  • تبصره ۲ - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود معادل یکصد هزار دلار ارز برای خرید

لوازم چاپخانه مجلس به کارپردازی مجلس بپردازد و هم‌ارزریالی آن را به نرخ دولتی دریافت دارد.

  • تبصره ۳ - اضافه‌کاری در تمام ادارات مجلس شورای ملی بر طبق قانون سابق و

آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت‌رییسه خواهد رسید به تناسب‌حقوق ثابتی که دریافت می‌دارند بیش از سه ساعت در روز نباید محسوب گردد به استثنای کارمندان و مستخدمین جزء مجلس و کارگرانی که درچاپخانه مجلس ضرورتاً باید به عنوان کشیک و یا برای انجام کار اضافی خدمت نمایند می‌توانند علاوه بر ۳ ساعت به نسبت ساعات اضافه‌کاری وکشیک فوق‌العاده دریافت دارند اشخاصی می‌توانند در صورت احتیاج کار اضافی انجام و فوق‌العاده دریافت دارند که در تمام ساعات اداری رسمی هم‌انجام خدمت کرده باشند.

ماده سوم - برای حقوق و هزینه دوازده‌ماهه سال ۱۳۳۳ اداره روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی مبلغ سه میلیون و نهصد و پنجاه و پنج هزار وچهارصد و ده ریال (۳۹۵۵۴۱۰) مطابق فقرات ۱ و ۲ صورت مشروح ضمیمه اعتبار به کارپردازی مجلس داده می‌شود.

  • تبصره ۱ - به کارپردازی مجلس اجازه داده می‌شود از محل صرفه‌جوییهای بودجه مجلس

صورت مشروح مذاکرات مجلس دوره پنجم و ششم راچاپ نماید.

  • تبصره ۲ - کلیه آگهی‌های دولتی که در مرکز منتشر می‌شود اعم از آگهی‌های

وزارتخانه‌ها و یا بنگاه‌های دولتی و یا مؤسساتی که به سرمایه دولت‌اداره می‌شوند و شهرداریها با توجه به ماده سوم قانون بودجه سال ۱۳۲۶ مجلس شورای ملی کماکان باید در روزنامه رسمی هم درج گردد.

ماده چهارم - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود مبلغ یک میلیون و چهارصد هزار ریال از محل درآمد عمومی کشور برای هزینه چاپ یکساله ۳۳‌فرهنگ دهخدا به کارپردازی مجلس بپردازد و این اعتبار با تصویب هیأت‌رییسه مجلس از حیث حقوق متصدیان عمل و بهای کاغذ و چاپ و غیره به‌مصرف خواهد رسید.

  • تبصره - به هیأت‌رییسه مجلس شورای ملی اختیار داده می‌شود که درباره توزیع فرهنگ

دهخدا تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند.

ماده پنجم - استخدام و انتقال کارمند جدید در سال ۱۳۳۳ (‌به استثنای دو نفر پایه ۸ و ۳ منتقل از بنگاه دارویی کل کشور و وزارت دارایی و چهارده‌نفر پایه یک و دو و یک نفر ماشین‌نویس برای ادارات مجلس و یک نفر روزمزد برای چاپخانه که مورد ضرورت و احتیاج می‌باشد) ممنوع است.

ماده ششم - کارمندان فعلی مجلس شورای ملی که قبل از کارمندی سابقه خدمتگزاری یا کارگری در مجلس داشته‌اند در صورتی که مدت خدمت‌آنان از پنج سال به بالا باشد به رعایت مفاد ماده ۱ متمم قانون بودجه ۱۳۲۹ مجلس شورای ملی به طوری که سابقاً عمل شده یک پایه به آنها اعطاء وچنانچه کمتر از پنج سال باشد به ترفیع از حداقل به حداکثر همان پایه یا از حداکثر به حداقل پایه بالاتر ارتقاء می‌یابند و نیز خدمتگزاران جزء مجلس‌شورای ملی که خدمت نظام وظیفه را انجام داده‌اند به نسبت خدمت خدمت وظیفه از ترفیعات طبق قانون استخدام و آیین‌نامه اساسی خدمتگزاران و ازاول سال ۱۳۳۳ بهره‌مند می‌شوند.

ماده اول متمم قانون مزبور از اول سال ۱۳۳۴ ملغی‌الاثر خواهد بود.

  • تبصره - پایه یک پزشکی آقای دکتر عسگری دندانپزشک از اول سال ۱۳۳۳ پایه دو پزشکی

یکمی تشخیص می‌شود.

ماده هفتم - کارمندان مجلس شورای ملی که قبل از ورود به خدمت مجلس سوابق خدمت روزمزدی و حکمی و پیمانی و افتخاری در وزارتخانه‌هاو ادارات دولتی داشته‌اند آن سوابق با پرداخت کسور بازنشستگی به میزان حقوق دریافتی جزء خدمت رسمی آنها محسوب و احتساب آن تأثیری درپایه و حقوق فعلی آنها نخواهد داشت.

ماده هشتم - به کارپردازی مجلس شورای ملی اجازه داده می‌شود: الف - سوابق خدمت پنج نفر کارمندان روزمزد اداره روزنامه رسمی کشور را رسمی محسوب و از اول سال ۳۳ به مأخذ حقوق دریافتی پایه‌کارمندی طبق قانون استخدام برای آنها تشخیص دهند.

ب - برای آقایان افلاطون دولتشاهی و سید اسدالله باقی طوسی مستخدمین جزء مجلس و آقایان حسن وزیری سرپرست تلفنخانه و احمدصمیمی معاون فنی چاپخانه حقوق ثابت سال ۳۳ آنها به مأخذ پایه کارمندی قرار داده و بر طبق قانون استخدام کارمندان مجلس پایه آنان تشخیص واعطاء می‌شود مشروط بر این که در محل خدمت فعلی باقی بمانند.

ج - برای آقای رسام موزع‌زاده کارمند رسمی سابق وزارت فرهنگ که دارای پایه پنج بوده و فعلاً در چاپخانه مجلس مشغول خدمت است با در نظرگرفتن سوابق خدمت نامبرده از اول سال ۳۳ با پرداخت کسور بازنشستگی پایه شش اداری منظور نمایند.

د - علاوه بر سه هزار ریال وظیفه فعالی عیال مرحوم ارباب کیخسرو و شاهرخ ماهی دو هزار ریال و علاوه بر حقوق ورثه مرحوم طوسی یک هزارریال و ورثه مرحوم ساعی یک هزار ریال از اول سال ۱۳۳۳ بپردازند.

ه - به آقای مرتضی بختیاری مستخدم بازنشسته مجلس ماهی ۱۴۴۴ ریال اضافه بر حقوق بازنشستگی از اول سال ۳۳ و در وجه وراث مرحوم‌ابوالقاسم ثقفی سرایدار سابق مجلس ماهی سیصد و پنجاه ریال اضافه بر وظیفه از اول سال ۱۳۳۳ از محل بودجه مجلس شورای ملی و همچنین ماهی‌چهارصد و شش ریال اضافه بر وظیفه وراث مرحوم یحیی جوهرچی مستخدم سابق مجلس از تاریخ فوت مادام که طبق قانون ذیحق می‌باشند بپردازند.

و - تفاوت حقوق و مزایای سنوات گذشته آقایان علی‌اکبر تشید و رضا کمالاتی و شجاع‌الدین شریعتمداری و عباس شعاعی که اعتبار آن در متن‌بودجه منظور شده بپردازند.

  • تبصره - به هیأت‌رییسه مجلس شورای ملی اختیار داده می‌شود پس از بررسی نسبت به

مطالب زیر تصمیم مقتضی اتخاذ و ابلاغ نمایند:

الف - مفاد ماده ۱۱ قانون بودجه مصوب ۱۳۳۰ مجلس شورای ملی درباره حسن شاهمیر و احمدعلی فتی و محسن پوررضا از تاریخی که نسبت‌به هشت نفر که اسامی آنها در قانون ذکر گردیده منظور و قابل اجرا باشد این اشخاص باید در محل خدمتی که دارند باقی بمانده و انجام وظیفه نمایند.

پ - به خدمتگزاران جزء مجلس که سنشان قریب تقاعد است و طبق آیین‌نامه جدید حق ترفیع آنها تأمین نمی‌گردد با تصویب هیأت‌رییسه برای‌مدت یک سال یک پایه ترفیع داده می‌شود.

ج - جزء بند "ب" ماده هشتم لایحه بودجه سال ۱۳۳۳ مجلس شامل حال آقایان حیدر باباخانی و محمود گردان کارکنان فعلی چاپخانه مجلس‌خواهد بود.

د - بند (ح) ماده هفتم بودجه سالهای ۳۱ و ۳۲ مجلس شورای ملی که به موقع اجرا گذارده نشده اجرا گردد.

ه - هر نوع سوابق خدمت اداری کارمندان فعلی مجلس شورای ملی در وزارتخانه‌ها اعم از روزمزد - استاژ - حکمی - افتخاری - پیمانی و شرکت‌نفت جزو خدمت رسمی محسوب و رتبه آنها طبق سوابق خدمت تعیین می‌شود ولی باید کسور بازنشستگی زمانی که حقوق دریافت می‌داشته‌اندپرداخت نمایند.

ماده نهم - به کارپردازی مجلس اجازه داده می‌شود مبلغ پانزده میلیون ریال درآمد پیش‌بینی شده چاپخانه مجلس و باغ بهارستان و مبلغ سه میلیون‌و پانصد هزار ریال درآمد پیش‌بینی شده اداره روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی را در سال ۱۳۳۳ وصول و به خزانه‌داری کل ایصال دارد و همچنین ازکتب لغت تا دهخدا آنچه به فروش می‌رسد وجه آن را کماکان عاید خزانه کشور نماید.

ماده دهم - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود مبلغ ده میلیون ریال از محل درآمد عمومی کشور به کارپردازی مجلس بپردازد که به مصرف خریدزمین و ساختمانهای عمارت جدید پارلمان برسد.

ماده یازدهم - به کارپردازی مجلس اجازه داده می‌شود با نظارت کمیسیون محاسبات مجلس قالی‌های کهنه مجلس شورای ملی را فروخته و وجه‌آن را به مصرف خرید قالی نو برساند.

ماده دوازدهم - به کارپردازی مجلس اجازه داده می‌شود اضافه وجوه دریافتی بابت بودجه‌های سال ۱۳۳۱ و ۱۳۳۲ مجلس را از وزارت دارایی به‌انضمام تمام صرفه‌جوییهای بودجه سال ۱۳۳۳ مجلس و چاپخانه و اداره روزنامه رسمی کشور برای ساختمان عمارت جدید مجلس شورای ملی‌اختصاص دهد.

این قانون که مشتمل بر دوازده ماده و صورت ضمیمه‌است در جلسه یکشنبه سوم بهمن ماه یک هزار و سیصد و سی و سه به تصویب مجلس شورای‌ملی رسیده و قابل اجرا می‌باشد.

رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

>‌جدول: دوره ۱۸ - جلد ۲ - صفحه ۸۵۱ الی ۸۷۴<