قانون بودجه سال ۱۳۳۳ مجلس سنا

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هجدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هجدهم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پانزدهم

قانون بودجه سال ۱۳۳۳ مجلس سنا - مصوب ۱۰ بهمن ماه ۱۳۳۳

ماده اول - برای مقرری آقایان نمایندگان و حقوق کارمندان و خدمتگزاران (‌به انضمام کمک‌هزینه) و هزینه‌های سال ۱۳۳۳ مجلس سنا مبلغ۱۶۴۴۰۷۰۰ ریال مطابق فصول مندرجه در صورت ضمیمه به کارپردازی مجلس سنا اعتبار داده می‌شود.

تبصره - در صورتی که یکی از ارقام مواد این بودجه تأمین احتیاجات را ننماید کارپردازی مجاز است در وهله اولی از اعتبار دو ماده ۴ فصل اول و۱۷ فصل سوم (‌تأمین کسر اقلام) و در صورت عدم کفایت آن با تصویب هیأت‌رییسه مجلس سنا از محل ماده ۱۸ فصل چهارم (‌اعتبار ذخیره) استفاده‌نماید.

ماده دوم - اعتبارات ذیل برای تهیه محل جهت مجلس سنا و احتیاجات مربوط به این امر اختصاص داده می‌شود که با تصویب هیأت‌رییسه مجلس‌سنا مصرف گردد.

الف - باقیمانده ده میلیون ریال اعتبار بودجه مجلس سنا مصوب در بودجه سال ۱۳۲۸ کل کشور.

ب - صرفه‌جوییهای بودجه از سال ۱۳۲۸ لغایت سال ۱۳۳۳ مجلس سنا.

ج - درآمد حاصله از فروش زمین و اموال مجلس سنا و اجازه دکان و امثال آنها.

ماده سوم - پس از تنظیم بودجه سال ۱۳۳۳ مجلس شورای ملی چنانچه رقم چهل و پنج درصد آن اضافه بر رقم ۱۶۴۴۰۷۰۰ ریال بودجه تنظیمی‌سال ۱۳۳۳ مجلس سنا باشد تفاوت آن به اعتبار ذخیره منظوره در فصل ۴ این بودجه اضافه می‌شود و به این ترتیب مطابق ماده واحده مصوب۱۳۲۹٫۱۲٫۲۷ کمیسیون مشترک مجلسین بودجه ۱۳۳۳ مجلس سنا معادل ۴۵% بودجه مجلس شورای ملی خواهد شد.

تبصره - منظور از احتساب چهل و پنج درصد بودجه مجلس شورای ملی جهت مجلس سنا هزینه پرسنلی و هزینه‌های مستمر و عادی ماهانه وسالانه‌است.

ماده چهارم - احکام مزایایی که برای سال جاری جهت کارکنان اداری مجلس سنا بعد از تصویب بودجه صادر می‌شود در حدود مزایای کارکنان‌مشابه آنها در مجلس شورا بوده و جز با صلاحدید هیأت‌رییسه از آن تجاوز نخواهد کرد.

این قانون که مشتمل بر چهار ماده و صورت ضمیمه‌است در جلسه یکشنبه دهم بهمن ماه یک هزار و سیصد و سی و سه به تصویب مجلس شورای‌ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

>‌جدول: دوره ۱۸ - جلد ۲ - صفحه ۸۷۷ الی ۸۷۹<