قانون بودجه سال ۱۳۳۰ مجلس شورای ملی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم

قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره شانزدهم

مذاکرات مجلس شورای ملی ۵ آبان ۱۳۳۰ نشست ۱۹۶

مذاکرات مجلس شورای ملی ۷ آبان ۱۳۳۰ نشست ۱۹۷

مذاکرات مجلس شورای ملی ۹ آبان ۱۳۳۰ نشست ۱۹۸


قانون بودجه سال یک هزار و سیصد و سی مجلس شورای ملی - ‌مصوب ۱۰ آذر ماه ۱۳۳۰ ‌

ماده اول

برای مقرری و هزینه دوازده‌ماهه سال ۱۳۳۰ مجلس شورای ملی مبلغ سی و دو میلیون نهصد و هشتاد هزار و هفتصد و شصت ریال(۳۲۹۸۰۷۶۰ ریال) مطابق فقرات (۱) تا (۵) ضمیمه اعتبار به کارپردازی مجلس داده می‌شود. ‌ تبصره - به کارپردازی مجلس اجازه داده می‌شود کمک هزینه مربوط به مجلس شورای ملی و اداره چاپخانه مجلس و اداره روزنامه رسمی کشور را‌تا آخر سال ۱۳۳۰ از محل درآمد عمومی کشور از وزارت دارایی دریافت دارد. ‌

ماده دوم

برای حقوق و هزینه دوازده‌ماهه سال ۱۳۳۰ اداره چاپخانه مجلس یازده میلیون و دویست و شش هزار ریال (۱۱۲۰۶۰۰۰) مطابق فقرات۱ و ۲ ضمیمه اعتبار به کارپردازی مجلس داده می‌شود. ‌ تبصره - به کارپردازی مجلس اجازه داده می‌شود کمک هزینه کارگران فنی چاپخانه مجلس را تا آخر سال ۱۳۳۰ از محل درآمد چاپخانه مجلس‌بپردازد. ‌

ماده سوم

برای حقوق و هزینه دوازده‌ماهه سال ۱۳۳۰ اداره روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران مبلغ سه میلیون و سیصد و سیزده هزار و‌ششصد ریال (۳۳۱۳۶۰۰) مطابق فقرات ۱ و ۲ ضمیمه اعتبار به کارپردازی مجلس داده می‌شود. ‌ تبصره - به کارپردازی مجلس اجازه داده می‌شود صورت مشروح مذاکرات مجلس را تا دوره ششم طبع و منتشر نماید و هزینه آن را از حیث‌دستمزد و استنساخ و بهای کاغذ و طبع از محل صرفه جوئیهای بودجه سال ۱۳۳۰ مجلس بپردازد. ‌

ماده چهارم

به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود مبلغ یک میلیون و چهارصد هزار ریال از محل درآمد عمومی کشور برای هزینه چاپ یکساله۱۳۳۰ فرهنگ دهخدا به کارپردازی مجلس بپردازد و این اعتبار با تصویب هیأت‌رییسه مجلس از حیث حقوق متصدیان عمل و بهای کاغذ و چاپ و‌غیره به مصرف خواهد رسید.

ماده پنجم

به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود مبلغ پانصد هزار ریال از محل درآمد عمومی کشور برای چاپ کتب و رسالات شیخ‌الرئیس ابوعلی‌سینا به کارپردازی مجلس به پردازد و این اعتبار تحت نظر شورای عالی کتابخانه مجلس شورای ملی به مصرف خواهد رسید.

ماده ششم

به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود مبلغ سه میلیون و هفتصد هزار ریال از محل درآمد عمومی کشور برای تأسیسات و شبکه برق‌مجلس و چاپخانه مجلس و خرید ترانسفورماتور و تبدیل جریان متناوب به مداوم و خرید ماشین آلات چاپ رنگین در وجه کارپردازی مجلس به‌پردازد. ‌

ماده هفتم

به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود مبلغ سیصد هزار ریال به رسم وام برای سرمایه صندوق تعاون کارکنان مجلس در وجه کارپردازی‌مجلس بپردازد و با دویست هزار ریال تتمه وام سابق (‌موضوع ماده هفتم قانون بودجه سال ۱۳۲۶ مجلس ) پنج‌ساله به پنج قسط از سال ۱۳۳۰ در آخر‌هر سال از محل صندوق نامبرده مسترد دارد. ‌

ماده هشتم

به کارپردازی مجلس اجازه داده می‌شود ماهی یک هزار و پانصد ریال از اول سال ۱۳۳۰ به رسم وظیفه در وجه وراث دو نفر سرباز‌متوفی در مجلس بالمناصفه مادام که بر طبق قانون ذیحق می‌باشند بپردازد. ‌

ماده نهم

به کارپردازی مجلس اجازه داده می‌شود مبلغ دوازده میلیون ریال درآمد پیش‌بینی شده اداره چاپخانه مجلس و باغ بهارستان و مبلغ سه‌میلیون و پانصد هزار ریال درآمد پیش‌بینی شده اداره روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی را در سال ۱۳۳۰ وصول و به خزانه داری کل ایصال دارد.

‌این قانون که مشتمل بر نه ماده و صورت ضمیمه است در جلسه یکشنبه دهم آذر ماه یک هزار و سیصد و سی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

‌رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

‌مواد ۱۰ و ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۳۰ مجلس شورای ملی

ماده دهم

استخدام کارمند جدید در سال ۱۳۳۰ (‌به استثنای چهار نفر) کارمند جدید ممنوع و ماده سوم متمم قانون بودجه سال ۱۳۲۹ به قوت‌خود باقی است.

‌ماده یازدهم

به کارپردازی مجلس شورای ملی اجازه داده می‌شود یازده نفر کارمندان فعلی مجلس شورای ملی را (‌برابر اسامی زیر) که قبلاً در‌ردیف خدمتگزاران جزء بوده‌اند مشمول ماده ۱ مواد سه گانه مربوط به قانون بودجه سال ۱۳۲۹ مجلس شورای ملی قرار داده و احکام آنان را اصلاح و‌ابلاغ نمایند:

۱ - محمد صادق کدخدازاده.

۲ - علینقی شرفی.

۳ - محمد کدخدازاده.

۴ - مرتضی پارسافر.

۵ - محمدعلی نجفیان.

۶ - محمد احمدی.

۷ -‌فخرالدین بهبهانی.

۸ - سید مهدی کوچکی.

۹ - محسن پوررضا.

۱۰ - حسن شاهمیر.

۱۱ - احمدعلی فتی. ‌ مواد ده و یازده بالا ضمیمه قانون بودجه سال ۱۳۳۰ مجلس شورای ملی بوده و صحیح است.

‌رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

(‌جدول: دوره ۱۶ - جلد ۱ - صفحه ۷۴ الی ۹۴)

‌صورت فوق ضمیمه قانون بودجه سال ۱۳۳۰ مجلس شورای ملی بوده و صحیح است.

‌رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

‌این قانون در جلسه دوم آذر ماه ۱۳۳۰ و مواد ۵ - ۱۰ - ۱۱ در جلسه ۱۸ آذر ماه ۱۳۳۰ مجلس سنا تأیید شده است.