قانون بودجه سال ۱۳۲۸ مجلس شورای ملی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری پانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پانزدهم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پانزدهم

قانون بودجه سال یک هزار و سیصد و بیست و هشت مجلس شورای ملی - مصوب ۲ تیر ماه ۱۳۲۸

ماده اول - برای مقرری و هزینه دوازده‌ماهه سال ۱۳۲۸ مجلس شورای ملی سی دو میلیون و نهصد و یازده هراز و یکصد و هفتاد و هشت ریال(۳۲۹۱۱۱۷۸) مطابق فقرات (۱) تا (۵) ضمیمه اعتبار به کارپردازی مجلس داده می‌شود.

تبصره - به کارپردازی مجلس اجازه داده می‌شود کمک هزینه مربوط به مجلس شورای ملی و اداره چاپخانه مجلس و اداره روزنامه رسمی کشور راتا آخر سال ۱۳۲۸ از محل درآمد عمومی کشور از وزارت دارایی دریافت دارد.

ماده دوم - برای حقوق و هزینه دوازده‌ماهه سال ۱۳۲۸ اداره چاپخانه مجلس مبلغ ده میلیون و ششصد و سی و پنج هزار و ده ریال (۱۰۶۳۵۰۱۰)‌مطابق فقرات ۱ و ۲ ضمیمه اعتبار به کارپردازی مجلس داده می‌شود.

تبصره - به کارپردازی مجلس اجازه داده می‌شود کمک هزینه کارگران فنی چاپخانه مجلس را تا آخر سال ۱۳۲۸ از محل درآمد چاپخانه مجلس‌بپردازد.

ماده سوم - برای حقوق و هزینه دوازده‌ماهه سال ۱۳۲۸ اداره روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران مبلغ سه میلیون و سیصد و پنجاه هزار وسیصد و بیست ریال (۳۳۵۰۳۲۰) مطابق فقرات (۱) و (۲) ضمیمه اعتبار به کارپردازی مجلس داده می‌شود.

تبصره - به کارپردازی مجلس اجازه داده می‌شود از محل صرفه‌جویی‌های بودجه سال ۱۳۲۸ مجلس صورت مشروح مذاکرات مجلس از دوره‌سوم تا ششم را طبع و منتشر نماید. ماده چهارم - اعتبارات منظوره در مواد ۱ و ۲ و ۳ راجع به اضافات و ترفیعات و کمک اعاشه و غیره که در ضمن این بودجه منظور گردیده از تاریخ‌استحقاق قابل پرداخت می‌باشد.

تبصره - وجوه جرایم باید صدی پنجاه آن برای تأسیس بیمارستان اختصاص داده شود. ماده پنجم - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود مبلغ سه میلیون ریال برای خرید ماشین آلات و موتور برق و تکمیل لوازم اداره چاپخانه مجلس به‌رسم وام به کارپردازی مجلس بپردازد و وام مزبور را از سال ۱۳۲۸ در ظرف شش سال در پایان هر سال مبلغ پانصد هزار ریال از محل درآمد چاپخانه‌مجلس مسترد دارد. ماده ششم - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود مبلغ سه میلیون ریال از بابت خرید دستگاه تهویه برای مجلس شورای ملی و هزینه نصب آن ازمحل درآمد عمومی کشور در وجه کارپردازی مجلس بپردازد.

ماده هفتم - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال از محل درآمد عمومی کشور برای هزینه طبع یکساله ۱۳۲۸‌فرهنگ دهخدا به کارپردازی مجلس بپردازد و این اعتبار با تصویب هیأت رئیسه مجلس از حیث حقوق متصدیان عمل و بهای کاغذ و چاپ وغیره به مصرف خواهد رسید.

ماده هشتم - به کارپردازی مجلس اجازه داده می‌شود مبلغ یازده میلیون ریال درآمد پیش‌بینی شده اداره چاپخانه مجلس و باغ بهارستان و مبلغ چهارمیلیون ریال درآمد پیش‌بینی شده اداره روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی را در سال ۱۳۲۸ وصول و به خزانه‌داری کل ایصال دارد.

ماده نهم - به کارپردازی مجلس اجازه داده می‌شود ماهی یک هزار ریال وظیفه به وراث مرحوم عباس نقیب‌لاهوتی و نیز ماهی یک هزار ریال‌وظیفه در وجه وراث قانونی مرحوم مهدی تائب و ماهی هفتصد ریال وظیفه در وجه وراث مرحوم محمد ملهمی از اول سال ۱۳۲۸ و ماهی یک هزارو پانصد ریال وظیفه در وجه وراث مرحوم سید مرتضی طباطبایی‌زاده ناظر متوفی از زمان فوت بپردازد.

تبصره - این ماده مادام که لغو نشده با رعایت قانون وظیفه وراث به قوت خود باقی خواهد بود.

ماده دهم - به کارپردازی مجلس شورای ملی اجازه داده می‌شود به خدمتگزارانی که پانزده سال به بالا سابقه خدمت دارند استثنائاً از اول سال۱۳۲۸ بدون رعایت ماده ۵ آیین‌نامه در حداقل یا اکثر هر پایه‌ای هستند به حداقل یا اکثر پایه بالاتر ترفیع و اضافه حقوق اعطاء نمایند.

ماده یازدهم - کارمندان و خدمتگزاران مجلس شورای ملی همین که به سن هفتاد سال تمام رسیدند اجباراً بازنشسته خواهند شد میزان حقوق‌بازنشستگی عبارت خواهد بود از یک سی‌ام (۳۰).(۱) آخرین حقوق و کمک دریافتی ضرب در سنوات خدمت که در هر حال از مجموع آخرین حقوق‌و کمک دریافتی تجاوز نخواهد نمود.

کارمندان و خدمتگزارانی که دارای شصت سال تمام سن و یا بیست و پنج سال خدمت متوالی و یا سی سال خدمت متناوب باشند می‌توانند با موافقت هیأت‌رئیسه مجلس تقاضای بازنشستگی نموده و به ترتیب فوق بازنشسته شوند.

هیأت رئیسه مجلس نیز می‌توانند مستخدمی را که سنین عمرش از شصت سال تجاوز نموده‌است با دارا بودن یکی از شرایط مدت خدمت فوق‌بازنشسته نمایند.

تبصره ۱ - از این تاریخ کسور بازنشستگی از اصل حقوق و کمک اخذ می‌گردد.

تبصره ۲ - از این تاریخ به جمع وجوهی که به بازنشستگان فعلی پرداخته می‌شود صدی بیست و پنج علاوه خواهد شد.

تبصره ۳ - آقای آقا کمال به علت سوابقی که از آغاز تأسیس مجلس شورای ملی داشته و خدمات بسیاری به مشروطیت ایران نموده از این قانون‌مستثنی و در صورتی که مشارالیه خود مایل باشد مشمول قانون تقاعد خواهد شد.

ماده دوازدهم - به هیأت رئیسه مجلس اجازه داده می‌شود که به وضع استخدامی آقای محمد هاشمی رسیدگی نموده و با توجه به خدمات و سوابق‌ایشان رتبه استحقاقی را بدهند.

این قانون که مشتمل بر دوازده ماده و صورت ضمیمه‌است در جلسه پنجشنبه دوم تیر ماه یک هزار و سیصد و بیست و هشت به تصویب مجلس‌شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت


(‌جدول: دوره ۱۵ - جلد ۱ - صفحه ۳۶۱ الی ۳۸۹(