قانون بودجه سال ۱۳۲۶ مجلس شورای ملی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری پانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پانزدهم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پانزدهم

قانون بودجه سال یک هزار و سیصد و بیست و شش مجلس شورای ملی - مصوب ۱۳ بهمن ماه ۱۳۲۶

ماده اول - برای مقرری و هزینه دوازده‌ماهه سال ۱۳۲۶ مجلس شورای ملی مبلغ بیست و چهار میلیون و نود و هفت هزار و سیصد و چهل ریال(۱۴۰۹۷۳۴۰) مطابق فقرات (۱) تا (۵) ضمیمه اعتبار به کارپردازی مجلس داده می‌شود.

۱ - به کارپردازی مجلس اجازه داده می‌شود کمک هزینه مربوط به مجلس شورای ملی و چاپخانه مجلس و اداره روزنامه رسمی کشور را تا آخرسال ۱۳۲۶ از محل درآمد عمومی کشور از وزارت دارایی دریافت دارد.

۲ - تبصره سوم ماده اول قانون بودجه سال ۱۳۲۵ مجلس مربوط به وظیفه ورثه مرحوم محمدحسین دارایی و تبصره چهارم ماده مزبور مربوط به‌وظیفه عیال و اولاد سلیمان عمله که در حین انجام وظیفه فوت نموده‌است مادام که نقض نشده به قوت خود باقی خواهند بود.

۳ - به کارپردازی مجلس اجازه داده می‌شود حقوق ترفیع پایه آقایان مهدی اکباتانی و محمدصادق کدخدازاده و مهدی کوچکی را در سال ۱۳۲۴‌طبق احکام صادره بپردازد.

۴ - به کار پردازی مجلس اجازه داده می‌شود حقوق هیأت مدیره مجلس را در ایام فترت بین دوره چهاردهم و پانزدهم که پرداخته شده‌است از محل‌صرفه‌جوییهای بودجه سال ۱۳۲۵ مجلس محسوب دارد.

۵ - استخدام کارمند جدید به هر عنوانی در سال ۱۳۲۶ برای ادارات تابعه مجلس ممنوع است. انتقال کارمندان با پایه دولت مشمول این قانون‌نیست.

۶ - نمایندگان مجلس شورای ملی نمی‌توانند بجز مقرری مصوب در این بودجه تحت هیچ عنوانی از دستگاههای دولتی و یا مؤسسات منتسب به‌دولت و شهرداری‌ها حقوق و یا حق‌الزحمه‌ای دریافت نمایند.

۷ - هیأت رئیسه مجلس شورای ملی در نظامنامه قانونی مستخدمین جزء مجلس که به موجب ماده چهارم قانون استخدام اعضای اداری مجلس‌تدوین و به اجازه قانون بودجه سال ۱۳۱۵ مجلس در آن تجدید نظر شده هر اصلاح و تغییری که مقتضی می‌دانند خواهند داد و بودجه مربوط به سال۱۳۲۷ مستخدمین جزء مجلس با رعایت آن تنظیم خواهد گردید.

۸ - نمایندگان مجلس حق ندارند وکالت و یا حکمیت کسی را که طرفش دولت و یا مؤسسات دولتی و یا مؤسساتی که با سرمایه دولت کلاً و یاجزئاً اداره می‌شوند باشند از طرف اشخاص و یا دولت قبول نمایند.

۹ - نمایندگان مجلس شورای ملی چه مستقیم و چه غیر مستقیم حق شرکت در امور مقاطعه‌کاری و معاملاتی که مربوط به دولت یا مؤسسات باسرمایه دولت است ندارند.

ماده دوم - برابر حقوق و هزینه دوازده‌ماهه سال ۱۳۲۶ اداره چاپخانه مجلس مبلغ ده میلیون و نوزده هزار و نهصد و شصت ریال (۱۰۰۱۹۹۶۰)‌مطابق فقرات ۱ و ۲ ضمیمه اعتبار به کارپردازی مجلس داده می‌شود. ۱ - به کارپردازی مجلس اجازه داده می‌شود کمک هزینه کارگران فنی چاپخانه مجلس را تا آخر سال ۱۳۲۶ از محل درآمد چاپخانه مجلس بپردازد.

۲ - دولت مکلف است چاپ کلیه اوراق بهادار و تمبرها و اسناد دولتی را به چاپخانه مجلس مراجعه نماید.

ماده سوم - برای حقوق و هزینه دوازده‌ماهه سال ۱۳۲۶ اداره روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران مبلغ سه میلیون و یکصد و هشتاد و هفت‌هزار و دویست و سی و چهار ریال (۳۱۸۷۲۳۴) مطابق فقرات ۱ و ۲ ضمیمه اعتبار به کارپردازی مجلس داده می‌شود.

۱ - به کارپردازی مجلس اجازه داده می‌شود از محل صرفه‌جوییهای بودجه سال ۱۳۲۶ مجلس صورت مشروح مذاکرات مجلس از دوره سوم تاششم را طبع و منتشر نماید.

۲ - از اول اسفند ماه ۱۳۲۶ روزنامه رسمی مجلس یومیه طبع و نشر شده و مذاکرات تفصیلی مجلس شورای ملی را به اطلاع عامه برساند.

۳ - از اول فروردین ۱۳۲۷ کلیه آگهی‌های دولتی که در مرکز منتشر می‌شود اعم از آگهی‌های وزارتخانه‌ها یا بنگاههای دولتی یا مؤسساتی که به‌سرمایه دولت اداره می‌شود و شهرداریها باید منحصراً در روزنامه رسمی کشور درج گردد به استثناء آگهی‌های ثبتی و دادگستری که طبق قوانین موجوده‌باید علاوه بر مجله رسمی در یک روزنامه کثیرالانتشار هم درج شود.

ماده چهارم - اعتبارات منظوره در مواد ۱ و ۲ و ۳ راجع به اضافات و ترفیعات و کمک اعاشه و اضافه‌کاری و غیره که در ضمن این بودجه منظورگردیده از تاریخ استحقاق قابل پرداخت می‌باشد.

ماده پنجم - به کارپردازی مجلس اجازه داده می‌شود مبلغ ده میلیون و پانصد هزار ریال (۱۰۵۰۰۰۰۰) درآمد پیش‌بینی شده اداره چاپخانه مجلس وباغ بهارستان و مبلغ دو میلیون ریال درآمد پیش‌بینی شده اداره روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی را در سال ۱۳۲۶ وصول و به خزانه‌داری کل ایصال‌دارد.

ماده ششم - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال از محل درآمد عمومی کشور برای هزینه طبع یکساله ۱۳۲۶‌فرهنگ آقای دهخدا به کارپردازی مجلس بپردازد و این اعتبار با تصویب هیأت رییسه مجلس از حیث حقوق متصدیان عمل و بهای کاغذ و هزینه طبع‌و غیره به مصرف خواهد رسید.

ماده هفتم - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود مبلغ پانصد هزار ریال وام برای سرمایه اولیه صندوق تعاون کارکنان مجلس در وجه کارپردازی‌مجلس بپردازد و پنج‌ساله به پنج قسط از سال ۱۳۲۷ در آخر هر سال از محل صندوق نامبرده مسترد دارد.

ماده هشتم - مقصود از جزء نهم ماده اول این قانون مقاطعه‌کاری برای راه‌سازی با اداره راه و معاملات قماش با بانک صنعتی و قند و شکر با وزارت‌دارایی است لاغیر.

این قانون که مشتمل بر هشت ماده و صورت ضمیمه‌است در جلسه سیزدهم بهمن ماه یک هزار و سیصد و بیست و شش به تصویب مجلس شورای‌ملی رسیده‌است. رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

(‌جدول: دوره ۱۵ - جلد ۱ - صفحه ۳۰۴ الی ۳۲۹(