قانون بودجه سال ۱۳۲۳ چاپخانه مجلس شورای ملی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهاردهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهاردهم

قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی

قانون بودجه سال ۱۳۲۳ چاپخانه مجلس شورای ملی - مصوب ۶ مهر ماه ۱۳۲۳

ماده اول - برای حقوق و هزینه دوازده‌ماهه سال ۱۳۲۳ چاپخانه مجلس مبلغ هفت میلیون و پنجاه هزار ریال (۷۰۵۰۰۰۰) مطابق فقرات ۱ و ۲‌پیوست اعتبار به کارپردازی مجلس داده می‌شود.

تبصره ۱ - به کارپردازی مجلس اجازه داده می‌شود کمک هزینه کارگران فنی چاپخانه مجلس را (‌موضوع قانون کمک کارمندان دولت) تا آخر سال۱۳۲۳ از محل درآمد چاپخانه مجلس بپردازد.

تبصره ۲ - مبلغی که به عنوان فوق‌العاده اضافه‌کاری و کمک اعاشه و حقوق ایام مرخصی و تفاوت بهای نان در ضمن این بودجه منظور شده از اول‌فروردین ماه تا آخر سال ۱۳۲۳ قابل پرداخت می‌باشد.

تبصره ۳ - کارپردازی مجلس مکلف است کلیه کارگرهای چاپخانه مجلس را از حوادث کار بیمه کند.

ماده دوم - به کارپردازی مجلس اجازه داده می‌شود معادل مبلغ هشت میلیون ریال درآمد چاپخانه مجلس و باغ بهارستان که در بودجه سال ۱۳۲۳‌کل کشور هفت میلیون پیش‌بینی شده به خزانه‌داری کل بپردازد و مازاد آن را پس از پرداخت کمک‌هزینه کارگران فنی چاپخانه مجلس موضوع تبصره‌ماده اول - تتمه برای ساختمان بنای جدید کتابخانه مجلس اختصاص دهد.

ماده سوم - خدمتگزاران جزء چاپخانه مجلس از تحصیلدار - انباردار - کمک‌انباردار - دربان - پیشخدمت - سرایدار - آبدار - فراش - مشمول‌کلیه مقررات آیین‌نامه اساسی خدمتگزاران جزء مجلس که به تصویب هیأت‌رییسه مجلس رسیده می‌باشند و حقوقی که در بودجه سال ۱۳۲۳ برای آنهامنظور شده‌است با تطبیق ماده ۳ آیین‌نامه و جدول حقوق مصوب ۷ آذر ماه ۱۳۲۱ هیأت‌رییسه مجلس مأخذ پایه قانونی آنها خواهد بود.

تبصره ۱ - تحصیلدار - انباردار - کمک انباردار - در عداد طبقه ناظر محسوب می‌شوند.

تبصره ۲ - خدمتگزاران نامبرده در صورت پرداخت کسور بازنشستگی یکجا و به اقساطی که مدت آن از آخر اسفند ماه ۱۳۲۴ تجاوز نکند به‌نسبت سنواتی که در چاپخانه مجلس خدمت نموده‌اند پیشینه آنان جزو خدمت رسمی محسوب و در صورت مشمولیت از حقوق بازنشستگی بهره‌مندمی‌شوند و چنانچه پیش از بازنشسته شدن فوت نمایند در صورت پرداخت کسور بازنشستگی از طرف بازماندگان ورثه قانونی از وظیفه مقرره استفاده‌خواهند نمود. این قانون که مشتمل بر سه ماده و صورت پیوست است در جلسه ششم مهر ماه یک هزار و سیصد و بیست و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی محمدصادق طباطبایی

>‌جدول: دوره ۱۴ - جلد ۱ - صفحه ۲۱۹ الی ۲۲۵<

مبلغ هفت میلیون و پنجاه هزار ریال بودجه یکساله یک هزار و سیصد و بیست سه چاپخانه مجلس شورای ملی است. صورت بالا پیوست قانون بودجه سال ۱۳۲۳ چاپخانه مجلس شورای ملی بوده و صحیح است. رییس مجلس شورای ملی - محمدصادق طباطبایی