قانون بودجه سال ۱۳۲۳ مجلس شورای ملی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهاردهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهاردهم

قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی

قانون بودجه سال ۱۳۲۳ مجلس شورای ملی - مصوب ۴ مهر ماه ۱۳۲۳

ماده اول - برای مقرری و هزینه دوازده‌ماهه سال یک هزار و سیصد و بیست و سه مجلس شورای ملی مبلغ هیجده میلیون و ششصد و نود و چهارهزار ریال (۱۸۶۹۴۰۰۰) موافق فقره (۱) تا (۵) پیوست اعتبار به کارپردازی مجلس داده می‌شود.

تبصره ۱ - به کارپردازی مجلس اجازه داده می‌شود کمک هزینه مربوط به مجلس شورای ملی و چاپخانه را (موضوع قانون کمک کارمندان دولت)‌تا آخر سال ۱۳۲۳ از محل درآمد عمومی کشور از وزارت دارایی دریافت دارد.

تبصره ۲ - به کارپردازی مجلس اجازه داده می‌شود مبلغ بیست و هفت هزار و هفتصد ریال (۲۷۷۰۰) حقوق و کمک هزینه آقای فریدونی از آغازآذر تا آخر اسفند ۱۳۲۲ از محل اعتبارات بودجه سال ۲۳ مجلس محسوب دارد.

تبصره ۳ - هیأت‌رییسه مجلس شورای ملی مکلف است از تاریخ تصویب این قانون تا سه ماه به جای مجله رسمی وزارت دادگستری و صورت‌مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی موجبات تأسیس و ایجاد روزنامه رسمی حاوی کلیه قوانین مصوبه و مقررات و انتصابات و صورت مشروح‌مذاکرات مجلس شورای ملی و گزارش کمیسیونها و اخبار مجلس و آگهیهای رسمی و قانونی را به طور یومیه فراهم و در دسترس عموم بگذارد. اعتباری که در بودجه وزارت دادگستری برای مجله رسمی و در بودجه مجلس شورای ملی برای طبع و انتشار صورت مذاکرات پیش‌بینی و تأمین شده‌است جهت انجام این منظور تخصیص داده می‌شود.

تبصره ۴ - پزشکانی که حقوق آنها از بودجه مجلس داده می‌شود باید به بیماران فقیر نیز رسیدگی نمایند.

ماده دوم - مواد پنجم و هفتم قانون بودجه سال ۱۳۲۱ مجلس راجع به تفاوت حقوق بازنشستگان و وظیفه وراث مرحوم میرطوسی مادام که نقض‌نشده به قوت خود باقی است.

تبصره - به کارپردازی مجلس اجازه داده می‌شود مبلغ سه هزار ریال به عنوان کمک به ورثه مرحوم حسن فخاری ناظر سابق دفعتاً بپردازد.

ماده سوم - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود مبلغ دو میلیون و پانصد هزار ریال برای تهیه خواربار کارکنان مجلس و چاپخانه به کارپردازی‌مجلس وام داده در آخر سال ۱۳۲۳ مسترد دارد.

تبصره - تتمه وام سال ۱۳۲۲ مجلس را از این اعتبار دریافت خواهد داشت.

ماده چهارم - اعتبارات منظوره در فقرات ۴ و ۵ راجع به کمک اعاشه کارمندان پایه ۱ و ۲ و اعتبار اضافه‌کاری و تفاوت بهای نان منظوره در این‌بودجه از آغاز فروردین تا آخر سال جاری قابل پرداخت خواهد بود.

این قانون که مشتمل بر چهار ماده و صورت پیوست است در جلسه چهارم مهر ماه یک هزار و سیصد و بیست و سه به تصویب مجلس شورای ملی‌رسید.

رییس مجلس شورای ملی محمدصادق طباطبایی

>‌جدول: دوره ۱۴ - جلد ۱ - صفحه ۲۰۵ الی ۲۱۶<

مبلغ هیجده میلیون و ششصد و نود و چهار هزار ریال بودجه یک ساله یک هزار و سیصد و بیست و سه مجلس شورای ملی است صورت بالا به پیوست‌قانون بودجه سال ۱۳۲۳ مجلس شورای ملی بوده و صحیح است.

رییس مجلس شورای ملی - محمدصادق طباطبایی