قانون بودجه سال ۱۳۲۲ مجلس شورای ملی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری سیزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری سیزدهم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سیزدهم


قانون بودجه سال ۱۳۲۲ مجلس شورای ملی - مصوب ۲۸ آبان ماه ۱۳۲۲

ماده اول - برای مقرری و هزینه دوازده‌ماهه سال یک هزار و سیصد و بیست و دو مجلس شورای ملی مبلغ چهارده میلیون و نهصد و پنجاه و یک‌هزار و یکصد و پنجاه ریال (۱۴۹۵۱۱۵۰) موافق فقره (۱) تا (۵) پیوست اعتبار به کارپردازی مجلس شورای ملی داده می‌شود.

ماده دوم - برای حقوق و هزینه دوازده‌ماهه چاپخانه مجلس مبلغ پنج میلیون و دویست و هشتاد هزار ریال (۵۲۸۰۰۰۰) موافق فقرات ۱ و ۲‌پیوست اعتبار به کارپردازی مجلس شورای ملی داده می‌شود.

ماده سوم - به کارپردازی مجلس شورای ملی اجازه داده می‌شود درآمد چاپخانه مجلس و باغ بهارستان را که شش میلیون ریال پیش‌بینی جزو جمع‌محاسبات مجلس محسوب دارد.

ماده چهارم - مجلس شورای ملی به کارپردازی مجلس اجازه می‌دهد از مبلغ پنج میلیون و چهارصد و پنجاه و هفت هزار و پانصد و پنجاه ریال وپنجاه دینار (۵۴۵۷۵۵۰٫۵۰) کل درآمد سال ۱۳۲۱ چاپخانه مجلس و باغ بهارستان مبلغ چهار میلیون بابت درآمد پیش‌بینی شده سال مزبور در بودجه‌کشور و مبلغ هفتصد و پنجاه هزار ریال (۷۵۰۰۰۰) به استناد ماده سوم قانون یک دوازدهم هزینه مهر ماه ۲۲ مجلس بابت تتمه یک میلیون ریال وام‌سرمایه انتفاعی چاپخانه مجلس و مبلغ هفتصد و هفت هزار و پانصد و پنجاه ریال و پنجاه دینار (۷۰۵۷۵۵۰٫۵۰) دینار تتمه را برای کمک به کارگران‌چاپخانه مجلس به رعایت آیین‌نامه قانون پانصد میلیون ریال کمک به کارمندان دولت بپردازد و حساب مزبور را به موجب این ماده با وزارت دارایی‌تصفیه و واریز نماید. ماده پنجم - مجلس شورای ملی به وزارت دارایی اجازه می‌دهد از محل درآمد کشور مبلغ چهارصد و دو هزار و چهارصد و چهل و نه ریال و پنجاه‌دینار (۴۰۲۴۴۹٫۵۰ بابت تتمه کمک به کارگران چاپخانه مجلس موضوع آیین‌نامه قانون پانصد میلیون ریال کمک به کارمندان دولت در وجه کارپردازی‌مجلس بپردازد.

ماده ششم - به کارپردازی مجلس اجازه داده می‌شود فهرست کارمندانی که در شش ماهه اول سال ۱۳۲۲ مستحق ترفیع و اضافه حقوق هستند تهیه‌و با مراجعه به پرونده خدمت آنها نسبت به ترفیع آنان مطابق مقررات قانونی پس از تصویب این بودجه اقدام و احکام آنها را صادر نماید.

ماده هفتم - مواد پنجم و هفتم قانون بودجه سال ۱۳۲۱ مجلس راجع به تفاوت حقوق بازنشستگان و وظیفه وراث مرحوم میرطوسی به قوت خودباقی است.

ماده هشتم - مجلس شورای ملی اجازه می‌دهد به پاس خدمات آقایان (‌مهدی اکباتانی - محمدصادق کدخدازاده - مهدی کوچکی) رئیس وکارمندان اداره بازرسی مجلس در واقعه ۱۷ آذر ماه ۱۳۲۱ طبق تصمیم هیأت رئیسه مجلس هر یک از نامبردگان به یک پایه بالاتر از پایه فعلی ارتقاءحاصل نموده و این ترفیع درباره دو نفر اول از آغاز فروردین ۲۲ و درباره نفر سوم از آغاز آذر ۲۲ استثنائاً با حداکثر قانونی شناخته می‌شود و نسبت به‌دارندگان پایه یک که مشمول تبصره ۴ ماده ۶۵ قانون نظام وظیفه می‌شوند نیز حداکثر پایه ۲ منظور می‌شود.

ماده نهم - مجلس شورای ملی اجازه می‌دهد نظر به شایستگی آقای علینقی شرفی کارمند فنی امور برقی مجلس از اول آذر ماه ۱۳۲۲ آخرین حقوق‌ثابت فعلی وی مأخذ پایه رسمی اداری بوده طبق قانون استخدام کارمندان مجلس پایه پنج درباره او منظور شود.

این قانون که مشتمل بر ۹ ماده و صورت پیوست است در جلسه بیست و هشتم آبان ماه یک هزار و سیصد و بیست و دو به تصویب مجلس شورای‌ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری

>‌جدول: دوره ۱۳ - جلد ۱ - صفحه ۲۵۸ الی ۲۷۴<