قانون بودجه سال ۱۳۲۱ مجلس شورای ملی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری سیزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری سیزدهم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سیزدهم

قانون بودجه سال یک هزار و سیصد و بیست و یک مجلس شورای ملی - مصوب ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۲۱

ماده اول - برای مقرری و هزینه دوازده‌ماهه سال یک هزار و سیصد و بیست و یک مجلس شورای ملی مبلغ دوازده میلیون و نهصد و هفتاد هزار وهفتصد و هشتاد و دو ریال (-۱۲۹۷۰۷۸۲.) موافق فقره (۱) تا (۵) پیوست اعتبار به کارپردازی مجلس داده می‌شود.

ماده دوم - برای حقوق و هزینه دوازده‌ماهه چاپخانه مجلس مبلغ سه میلیون و سیصد و هشتاد و یک هزار و ششصد و شصت ریال(-۳۳۸۱۶۶۰۱.) موافق فقرات (۱) و (۲) پیوست اعتبار به کارپردازی مجلس داده می‌شود.

ماده سوم - به کارپردازی مجلس اجازه داده می‌شود درآمد چاپخانه مجلس و باغ بهارستان را جزو جمع محاسبات مجلس محسوب دارد.

ماده چهارم - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود مبلغ یک میلیون ریال را به عنوان سرمایه انتفاعی چاپخانه مجلس به کارپردازی مجلس وام بدهدو کارپردازی مجلس در عوض از پایان سال ۱۳۲۱ تا چهار سال به چهار قسط در بودجه سالیانه منظور و بپردازد و این سرمایه همیشه در چاپخانه مجلس‌در جریان خواهد بود.

ماده پنجم - حقوق بازنشستگی هفت نفر کارمندی که در آخر اسفند ۱۳۲۰ در مجلس بازنشسته شده‌اند معادل خواهد بود با آخرین حقوقی که درآخر مهر ماه ۱۳۲۰ دریافت داشته‌اند به این ترتیب بعد از وضع مبلغی که مطابق قانون از صندوق بازنشستگی استفاده می‌کنند آنچه کسری داشته باشدمعادل کسری ضمن بودجه‌های سالیانه مجلس منظور و تأمین خواهد شد.

ماده ششم - وزارت دارایی مجاز است مبلغ سیصد هزار ریال از محل بودجه سال ۱۳۲۱ مجلس شورای ملی به اختیار کارپردازی مجلس شورای‌ملی گذارده و در آخر سال ۱۳۲۱ بابت بودجه اسفند ماه محسوب دارد. کارپردازی مجلس مجاز است مبلغ دریافتی را در موارد لازم در هر ماه به عنوان پیشکی پرداخته و در آخر هر ماه با دریافت‌کننده محسوب و واریز نماید.

ماده هفتم - مجلس شورای ملی به کارپردازی مجلس اجازه می‌دهد که ماهی چهارصد و پنجاه ریال وظیفه به طور تساوی به عیال و دو نفر دخترصغیر مرحوم محمود میرطوسی (‌مسیح‌زاده) کارمند سابق مجلس (‌مادام که شوهر اختیار ننمایند) از تاریخ بیستم اردیبهشت ۱۳۲۱ هر ساله از محل‌تفاو ت حقوق بازنشستگان و وظیفه وارث خدمتگزاران منظور و کارسازی دارد.

این قانون که مشتمل بر هفت ماده و صورت پیوست است در جلسه بیست و سوم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و بیست و یک به تصویب مجلس‌شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری

>‌جدول: دوره ۱۳ - جلد ۱ - صفحه ۲۰۰ الی ۲۱۸<