قانون بودجه سال ۱۳۲۰ مجلس شورای ملی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوازدهم

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری دوازدهم
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوازدهم

قانون بودجه سال ۱۳۲۰ مجلس شورای ملی - مصوب ۲۷ اسفند ماه ۱۳۱۹

ماده اول - برای مقرری و هزینه دوازده‌ماهه سال یک هزار و سیصد و بیست مجلس شورای ملی مبلغ هشت میلیون و ششصد و هفتاد و پنج هزارو سیصد و بیست ریال موافق فقره ۱ تا ۴ پیوست اعتبار به کارپردازی مجلس داده می‌شود.

ماده دوم - برای حقوق و هزینه دوازده‌ماهه چاپخانه مجلس مبلغ دو میلیون و نهصد و پنج هزار و یکصد و پنجاه ریال موافق فقره ۱ و ۲ پیوست‌اعتبار به کارپردازی مجلس داده می‌شود.

ماده سوم - به کارپردازی مجلس اجازه داده می‌شود مبلغ پانصد هزار ریال از کل اعتبار نامبرده در مواد ۱ و ۲ بالا از محل صرفه‌جویی بودجه سال‌هزار و سیصد و بیست مجلس و فاضل درآمد چاپخانه مجلس منظور و تأمین نماید.

ماده چهارم - به کارپردازی مجلس اجازه داده می‌شود درآمد چاپخانه مجلس و باغ بهارستان را جزو جمع محاسبات مجلس محسوب دارد.

این قانون که مشتمل بر چهار ماده و صورت پیوست است در جلسه بیست و هفتم اسفند ماه یک هزار و سیصد نوزده به تصویب مجلس شورای ملی‌رسید.

رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری

>‌جدول: دوره ۱۲ - جلد ۱ - صفحه ۵۵۷ الی ۵۶۹<