قانون بودجه سال ۱۳۱۹ مجلس شورای ملی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوازدهم

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری دوازدهم
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوازدهم

قانون بودجه یک‌ساله هزار و سیصد و نوزده مجلس شورای ملی - مصوب ۲۸ اسفند ماه ۱۳۱۸

ماده اول - برای مقرری و هزینه دوازده‌ماهه سال یک هزار و سیصد و نوزده مجلس شورای ملی مبلغ هشت میلیون و سیزده هزار و پانصد و بیست‌ریال موافق فقره ۱ تا ۴ پیوست اعتبار به کارپردازی مجلس داده می‌شود.

ماده دوم - برای حقوق و هزینه دوازده‌ماهه چاپخانه مجلس مبلغ دو میلیون و چهار صد و هفتاد و یک هزار و چهار صد و هشتاد ریال موافق فقره۱ و ۲ پیوست اعتبار به کارپردازی مجلس داده می‌شود.

ماده سوم - به کارپردازی مجلس اجازه داده می‌شود مبلغ پانصد هزار ریال از کل اعتبار نامبرده در مواد ۱ و ۲ بالا که در قانون متمم بودجه کشورمنظور شده‌است از محل صرفه‌جویی بودجه سال ۱۳۱۹ مجلس و فاضل درآمد چاپخانه مجلس منظور و تأمین نماید.

ماده چهارم - مجلس شورای ملی به کارپردازی مجلس اجازه می‌دهد درآمد چاپخانه مجلس و باغ بهارستان را جزو جمع محاسبات مجلس‌محسوب دارد.

این قانون که مشتمل بر چهار ماده و صورت پیوست است در جلسه بیست و هشتم اسفند ماه یک هزار و سیصد و هیجده به تصویب مجلس شورای‌ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری

>‌جدول: دوره ۱۲ - جلد ۱ - صفحه ۵۱۶ الی ۵۲۸