قانون بودجه سال ۱۳۱۲ مجلس شورای ملی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نهم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نهم

قانون بودجه سال یک هزار و سیصد و دوازده مجلس شورای ملی - مصوب ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۳۱۲

ماده اول - برای مخارج دوازده‌ماهه سال یک هزار و سیصد و دوازده مجلس شورای ملی مبلغ شش میلیون و دویست و پانزده هزار و پانصد وچهل ریال (۶۲۱۵۵۴۰) موافق فقرات (۱) الی (۴) ضمیمه اعتبار به مباشرت مجلس داده می‌شود.

تبصره - مباشرت مجلس مجاز است که از صرفه‌جویی ماده اول معادل سیصد و پانزده هزار و سیصد و سی و چهار ریال و نود دینار به تدریج ازوزارت مالیه دریافت نموده بعد از پرداخت دویست و شصت و پنج هزار و سیصد و سی و چهار ریال و نود دینار (۲۶۵۳۳۴٫۹۰) قرضه بنایی سال۱۳۱۱ تتمه آن را به مصرف اثاثیه مجلس برساند.

ماده دوم - برای حقوق و مخارج دوازده‌ماهه مطبعه مجلس مبلغ پانصد و چهل و نه هزار و هشتصد و شصت ریال (۵۴۹۸۶۰) موافق فقره (۱)‌و (۲) ضمیمه اعتبار به مباشرت مجلس داده می‌شود.

ماده سوم - مجلس شورای ملی به مباشرت مجلس اجازه می‌دهد که عواید مطبعه مجلس و باغ بهارستان و صورت مشروح مذاکرات مجلس راجزء جمع محاسبات مجلس محسوب دارد.

تبصره - معادل حقوق و مصارف سالیانه مطبعه مجلس و مخارج طبع صورت مشروح مذاکرات مجلس که از وزارت مالیه دریافت می‌شود از محل‌عواید مزبور به خزانه مملکت تأدیه خواهد شد و مازاد کلیه عواید فوق‌الذکر بر طبق قانون بودجه مصوب ۲۳ فروردین ۱۳۱۱ به مصرف تکمیل اثاثیه ورفع نواقص مطبعه مجلس خواهد رسید.

این قانون که مشتمل بر سه ماده و صورت ضمیمه‌است در جلسه بیست و چهارم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و دوازده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - دادگر

جدول: دوره ۹ - جلد ۱ - صفحه ۴۲۸ الی ۴۳۸

این صورت ضمیمه قانون بودجه ۱۳۱۲ مجلس شورای ملی بوده و صحیح است.

رییس مجلس شورای ملی - دادگر