قانون بودجه سال یک‌ هزار و سیصد و بیست و نه مجلس شورای ملی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم

قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی

قانون بودجه سال یک هزار و سیصد و بیست و نه مجلس شورای ملی - مصوب ۲۵ تیر ماه ۱۳۲۹ [۱]

بودجه سال ۱۳۲۹ دوره شانزدهم قانونگذاری ۲۹ بهمن ۱۳۲۸ - ۲۹ بهمن ۱۳۳۰ مجلس شورای ملی

ماده اول

برای مقرری و هزینه دوازده‌ماهه سال ۱۳۲۹ مجلس شورای ملی مبلغ سی و یک میلیون و نهصد و چهل و سه هزار و چهار و صد هفده‌رالج (۴۱۷،۹۴۳،۳۱) مطابق فقرات (۱) تا (۵) ضمیمه اعتبار به کارپردازی مجلس داده می‌شود.

تبصره - به کارپردازی مجلس اجازه داده می‌شود کمک هزینه مربوط به مجلس شورای ملی و اداره چاپخانه مجلس و اداره روزنامه رسمی کشور راتا آخر سال ۱۳۲۹ از محل درآمد عمومی کشور از وزارت دارایی دریافت دارد.

ماده دوم

برای حقوق و هزینه دوازده ماهه سال ۱۳۲۹ اداره چاپخانه مجلس مبلغ ده میلیون و هفتصد و پنجاه هزار و هشتصد و نود و هفت رالق(۸۹۷،۷۵۰،۱۰) مطابق فقرات ۱ و ۲ ضمیمه اعتبار به کارپردازی مجلس داده می‌شود.

تبصره - به کارپردازی مجلس اجازه داده می‌شود کمک هزینه کارگران فنی چاپخانه مجلس را تا آخر سال ۱۳۲۹ از محل درآمد چاپخانه مجلس‌بپردازد.

ماده سوم

برای حقوق و هزینه دوازده‌ماهه سال ۱۳۲۹ اداره روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران مبلغ سه میلیون و سیصد و بیست و یک هزارو نهصد و شصت رالر (۹۶۰،۳۲۱،۳) مطابق فقرات ۱ و ۲ ضمیمه اعتبار به کارپردازی مجلس داده می‌شود.

تبصره - به کارپردازی مجلس اجازه داده می‌شود صورت مشروح مذاکرات مجلس را تا دوره ششم طبع و منتشر نماید و هزینه آن را از حیث‌دستمزد استنساخ و بهای کاغذ و طبع از محل صرفه جوئیهای بودجه سال ۱۳۲۹ مجلس بپردازد.

ماده چهارم

به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود مبلغ یک میلیون و چهار صد هزار رالس از محل درآمد عمومی کشور برای هزینه چاپ یکساله۱۳۲۹ فرهنگ دهخدا به کارپردازی مجلس بپردازد و این اعتبار با تصویب هیأت‌رییسه مجلس از حیث حقوق متصدیان عمل و بهای کاغذ و چاپ وغیره به مصرف خواهد رسید.

ماده پنجم

ماده پنجم - به کارپردازی مجلس اجازه داده می‌شود مبلغ یازده میلیون رالر درآمد پیش‌بینی شده اداره چاپخانه مجلس و باغ بهارستان و مبلغ سه‌میلیون و پانصد هزار رالب درآمد پیش‌بینی شده اداره روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی را در سال ۱۳۲۹ وصول و به خزانه‌داری کل ایصال دارد.

ماده ششم

به کارپردازی مجلس اجازه داده می‌شود ماهی یک هزار و هفتصد راله برسم وظیفه در وجه مادر مرحوم رضا وثوقی سرایدار متوفای‌مجلس که در حین انجام وظیفه فوت نموده‌است مادام‌العمر بپردازد و همچنین ماهی سه هزار رالث در وجه وراث مرحوم مهدی ساعی تا زمانی که‌مطابق مقررات استخدامی ذیحق می‌باشند پرداخته شود.

این قانون که مشتمل بر شش ماده و صورت ضمیمه‌است در جلسه یکشنبه بیست و پنجم تیر ماه یک هزار و سیصد و بیست و نه به تصویب مجلس‌شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

جدول: دوره ۱۶ - جلد ۱ - صفحه ۵۰ الی ۷۰

صورت فوق ضمیمه قانون بودجه سال یک هزار و سیصد و بیست و نه مجلس شورای ملی بوده و صحیح است.

رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت


منبع