قانون بودجه سال بک هزار و سیصد و بیست و پنج مجلس شورای ملی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهاردهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهاردهم

قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی

قانون بودجه سال یک هزار و سیصد و بیست و پنج مجلس شورای ملی - مصوب ۱۶ اسفند ماه ۱۳۲۴

ماده اول - برای مقرری و هزینه دوازده‌ماهه سال ۱۳۲۵ مجلس شورای ملی مبلغ بیست میلیون و دویست و هفتاد و هشت هزار و یکصد و چهل وهشت ریال (۲۰۲۷۸۱۴۸) مطابق فقرات (۱) تا (۵) پیوست اعتبار به کارپردازی مجلس داده می‌شود.

تبصره ۱ - به کارپردازی مجلس اجازه داده می‌شود کمک هزینه مربوط به مجلس شورای ملی و چاپخانه مجلس و اداره روزنامه رسمی کشور را(‌مادام که قانون کمک کارمندان دولت به قوت خود باقی است) تا آخر سال ۱۳۲۵ از محل درآمد عمومی کشور از وزارت دارایی دریافت دارد.

تبصره ۲ - تبصره دوم ماده اول قانون بودجه سال ۱۳۲۴ مجلس مربوط به وظیفه وراث مرحوم کیخسرو شاهرخ و تبصره سوم ماده مزبورمربوط به بقیه حقوق و کمک‌هزینه آقای حسن غفاری و تبصره چهارم ماده مزبور مربوط به وظیفه وراث مرحوم عباس نقیب‌لاهوتی کارمند سابق اداره‌تندنویسی مجلس مادام که نقض نشده به قوت خود باقی خواهند بود.

تبصره ۳ - به کارپردازی مجلس اجازه داده می‌شود از آغاز فروردین ۱۳۲۵ ماهیانه مبلغ دو هزار ریال به عنوان وظیفه درباره ورثه مرحوم‌محمدحسین دارایی کارمند اداره حسابداری کل مجلس با رعایت ماده ۴۹ قانون استخدام کشوری بپردازد.

تبصره ۴ - به کارپردازی مجلس اجازه داده می‌شود از آغاز فروردین ۱۳۲۵ ماهیانه مبلغ هفتصد و پنجاه ریال درباره بانو بتول عیال و دو فرزندسلیمان عمله که در حین انجام وظیفه فوت نموده‌است به عنوان وظیفه بپردازد.

تبصره ۵ - از محل صرفه‌جویی بودجه ۱۳۲۴ و ۱۳۲۵ مجلس کارپردازی مجلس مکلف است صورت مشروح مذاکرات ادوار اول و دوم و سوم وچهارم و پنجم و قسمتی از دوره ششم مجلس را طبع و نشر نماید.

ماده دوم - برای حقوق و هزینه دوازده‌ماهه سال ۱۳۲۵ چاپخانه مجلس مبلغ هشت میلیون و بیست و شش هزار و نهصد و سی و نه ریال مطابق‌فقرات ۱ و ۲ پیوست اعتبار به کارپردازی مجلس داده می‌شود. تبصره - به کارپردازی مجلس اجازه داده می‌شود کمک‌هزینه کارگران فنی چاپخانه مجلس را (‌مادام که قانون کمک کارمندان دولت به قوت خودباقی است) تا آخر سال ۱۳۲۵ از محل درآمد چاپخانه مجلس بپردازد.

ماده سوم - برای حقوق و هزینه دوازده‌ماهه سال ۱۳۲۵ اداره روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران مبلغ سه میلیون و پانصد و سی و دو هزار وهشتصد و چهل و چهار ریال (۳۵۳۲۸۴۴) مطابق فقرات ۱ و ۲ پیوست اعتبار به کارپردازی مجلس داده می‌شود.

تبصره ۱ - اداره روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی مکلف است صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی را جداگانه و آگهیهای مجله راجداگانه چاپ و منتشر نماید.

تبصره ۲ - اداره تندنویس و اداره روزنامه رسمی و چاپخانه مجلس با مسئولیت مشترک موظفند که با به کار انداختن تمام وسایلی که در اختیاردارند مذاکرات هر جلسه مجلس را بلافاصله به طبع رسانیده و منتشر سازند.

ماده چهارم - اعتبارات منظوره در مواد ۱ و ۲ و ۳ راجع به اضافات و ترفیعات و کمک اعاشه و اضافه کاری و حقوق ایام مرخصی و غیره که درضمن این بودجه منظور گردیده از آغاز فروردین تا آخر سال ۱۳۲۵ قابل پرداخت می‌باشد.

ماده پنجم - به کارپردازی مجلس اجازه داده می‌شود مبلغ هشت میلیون ریال درآمد پیش‌بینی شده چاپخانه مجلس و باغ بهارستان و مبلغ سه‌میلیون و پانصد هزار ریال درآمد پیش‌بینی شده اداره روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی را در سال ۱۳۲۵ وصول و به خزانه‌داری کل ایصال دارد.

ماده ششم - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود مبلغ یک میلیون ریال به رسم وام برای خرید کالا جهت چاپخانه مجلس به کارپردازی مجلس‌بپردازد و در آخر سال ۱۳۲۵ مسترد دارد.

ماده هفتم - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود مبلغ سه میلیون ریال از محل درآمد عمومی کشور برای هزینه طبع یکساله ۱۳۲۵ فرهنگ آقای‌دهخدا به کارپردازی مجلس بپردازد و این اعتبار با تصویب هیأت‌رییسه مجلس از حیث حقوق متصدیان عمل و بهای کاغذ و هزینه طبع و غیره به‌مصرف خواهد رسید.

تبصره - دولت موظف است خانه آقای علی‌اکبر دهخدا را در صورت تمایل آقای دهخدا به فروش به قیمت عادله خریداری نموده و دبستانی در آن‌جا به نام دهخدا ایجاد کند.

این قانون که مشتمل بر هفت ماده و صورت پیوست است در جلسه شانزدهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و بیست و چهار به تصویب مجلس شورای‌ملی رسیده‌است.

رییس مجلس شورای ملی - محمدصادق طباطبایی

>‌جدول: دوره ۱۴ - جلد ۱ - صفحه ۲۶۹ الی ۲۹۳<

این صورت پیوست قانون بودجه سال ۱۳۲۵ مجلس شورای ملی بوده و صحیح است

رییس مجلس شورای ملی - محمدصادق طباطبایی