New Server

قانون بودجه سال ایت‌ئیل ۱۳۰۱ وزارت فواید عامه

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم

قانون بودجه سال ایت ئیل ۱۳۰۱ وزارت فوائد عامه - مصوب اول میزان ۱۳۰۱

ماده ۱ - مجلس شورای ملی بودجه وزارت فوائد عامه را مطابق صورت ضمیمه که مشتمل بر چهار فصل و ده ماده و بالغ بر پنجاه و سه هزار وششصد و چهل (۵۳۶۴۰) تومان بودجه اداری و سه هزار (۳۰۰۰) تومان حقوق تقاعدی اعضاء وزارتخانه مزبور است تصویب می‌نماید.

ماده ۲ - حقوق تقاعد و شهریه معینه در این بودجه تا موقع تصویب قانون استخدام از مجلس شورای ملی پرداخت و پس از آن دارندگان این حقوق‌مشمول مواد آن قانون خواهند بود حقوق دیگری به هر صیغه که باشد (مستمری و شهریه و غیره) به صاحبان این حقوق تأدیه نخواهد شد.

ضمیمه قانون سال ایت ئیل ۱۳۰۱ وزارت فواید عامه

جدول: دوره ۳ - جلد ۱ - صفحه ۳۰۴