قانون بودجه جمع مجلس

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم


قانون بودجه جمع مجلس - مصوب ۹ قوس ۱۳۰۰

ماده واحده - مجلس شورای ملی به اداره مباشرت اجازه می‌دهد که عایدات مطبعه مجلس و باغ بهارستان را دریافت داشته جزو جمع محاسبات‌مجلس محسوب دارد.