قانون بودجه ایت‌ئیل ۱۳۰۱ وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم

قانون بودجه ایت ئیل ۱۳۰۱ وزارت معارف و صحیه و اوقاف و صنایع مستظرفه - مصوب ۲۳ حوت ۱۳۰۱

ماده واحده - مجلس شورای ملی بودجه هذه‌السنه ایت ئیل ۱۳۰۱ معارف را مطابق صورت ضمیمه که مشتمل بر شش فصل و بیست و نه ماده وبالغ بر ششصد و پنجاه و ده هزار و پانصد و سی و هشت تومان و یک قران و دویست دینار است تصویب می‌نماید.

(‌جدول: دوره ۳ - جلد ۱ - صفحه ۳۱۰ الی ۳۱۲(