قانون بودجه اعتبار برای احضار مامورین بختیاری خراسان

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم

قانون اجازه پرداخت مخارج احضار سوار بختیاری مأمور خراسان - مصوب ۱۶ ثور ۱۳۰۲

ماده واحده - برای پرداخت مخارج احضار سوار بختیاری مأمور خراسان که مأموریت آنها موقوف گردیده دولت مجاز است که مبلغ هشت هزارتومان از بابت مالیات سنه گذشته ایل بختیاری حواله و پرداخت نماید.