New Server

قانون بودجه اعتباری سنه تنگوزئیل ۱۳۰۲ وزارت جنگ

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم

قانون بودجه اعتبار سنه تنگوز ئیل ۱۳۰۲ وزارت جنگ - مصوب ۴ ثور ۱۳۰۲

ماده واحده - مبلغ نه میلیون و چهارصد هزار (۹۴۰۰۰۰۰) تومان برای مخارج هذه‌السنه تنگوز ئیل وزارت جنگ تصویب می‌شود وزارت مالیه‌مجاز است که در شش ماه اول هر ماهی هشتصد و شانزده هزار و ششصد و شصت و شش (۸۱۶۶۶۶) تومان به وزارت جنگ پرداخته و در شش ماه‌ثانی هر ماهی هفتصد و پنجاه هزار (۷۵۰۰۰۰) تومان به وزارتخانه مزبوره بپردازد.