قانون برقراری ۵۵۰ تومان شهریه درباره سیزده نفر اعضای وزارت خارجه که مشمول قانون استخدام نیستند

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم

قانون برقراری پانصد و پنجاه تومان شهریه درباره سیزده نفر اعضاء وزارت خارجه که مشمول قانون استخدام نیستند - مصوب ۳۰ جوزا ۱۳۰۲

ماده واحده - مجلس شورای ملی تصویب می‌نماید که ماهی پانصد و پنجاه تومان شهریه سیزده نفر اعضاء وزارت امور خارجه که مشمول قانون‌استخدام نیستند و سالیانه شش هزار و ششصد (۶۶۰۰) تومان می‌شود مطابق صورت ضمیمه پیشنهادی دولت از اعتبار پنجاه هزار تومان که به عنوان‌اعتبار انتظار خدمت و غیره در بودجه هذه‌السنه تنگوز ئیل (۱۳۰۲) وزارت خارجه منظور شده‌است پرداخته شود.

شهریه اعضاء و مستخدمین وزارت امور خارجه که مشمول قانون استخدام نمی‌شوند

۱ - آقای میرزا اسحق خان ۱۷۴ تومان

۲ - آقای دکتر سعیدالملک ۱۰۰ تومان

۳ - آقای ناصرالوزاره ۸۵ تومان

۴ - آقای اعتصام‌الممالک ۷۵ تومان

۵ - آقای آقاجان خان مستخدم سابق وزارت خارجه ۱۵ تومان

۶ - آقای علی‌اکبر ۱۲ تومان

۷ - آقای حاجی احمدعلی بیک ترجمان سابق ژنرال

قنسولگری اسلامبول ۳۵ تومان

۸ - آقای آقاجان بیک غواص ۱۵ تومان

۹ - آقای حاجی هاشم بیک مستخدم سابق سفارت اسلامبول ۱۵ تومان

۱۰ - آقای علیخان مستخدم سابق سفارت برلن که پای او معیوب شده جدیداً پیشنهاد می‌شود ۱۰ تومان

۱۱ - آقای نایب مختار مستخدم سابق کارگذاری آذربایجان ۴ تومان

۱۲ - آقای اولاد انتظام دربار پیشخدمت‌باشی وزارت خارجه ۱۰ تومان

........................

۵۵۰ تومان