قانون برقراری ۴۱ تومان مستمری در حق سید مچول

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم

قانون برقراری ۴۱ تومان مستمری در حق سید مچول - مصوب ۲۴ جوزا ۱۳۰۲

ماده اول - وزارت مالیه مجاز است از ابتدای حمل تنگوز ئیل مادام‌الحیات سالیانه مبلغ چهل و یک تومان به اقساط دوازده‌گانه درباره سید مچول‌پرداخت نماید.

ماده دوم - کلیه شهریه و مستمری که سابقاً سید مچول داشته ضبط می‌گردد.