قانون برقراری ۲۵ فقره شهریه

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم

قانون برقراری بیست و پنج فقره شهریه - مصوب ۴ میزان ۱۳۰۱

ماده واحده - مجلس شورای ملی تصویب می‌نماید که وزارت مالیه مبلغ سیصد و سی و سه تومان و یک قران (۳۳۳٫۱) درباره اشخاصی که ذیلاً‌ذکر و در مقابل هر یک مدت و مبلغ حقوق آنها مقرر است پرداخت نماید.

(‌جدول: دوره ۳ - جلد ۱ - صفحه ۳۴۹ الی ۳۵۰(