قانون برقراری ۱۵۰ تومان شهریه درباره ورثه مرحوم حاج میرزا علی‌محمد دولت‌آبادی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم

قانون برقراری یکصد و پنجاه تومان شهریه درباره ورثه مرحوم حاج میرزا علی‌محمد دولت‌آبادی - مصوب ۳۱ جوزا ۱۳۰۲

ماده واحده - وزارت مالیه مجاز است از محل اعتبار هذه‌السنه تنگوز ئیل مستمریات و شهریه از تاریخ فوت مرحوم حاج میرزا علیمحمددولت‌آبادی ماهی مبلغ یکصد و پنجاه تومان به شرح ذیل به یک نفر عیال و چهار نفر اولاد آن مرحوم تأدیه و پرداخت نماید.

عیال آن مرحوم مادامی که شوهر اختیار نکرده ماهیانه ۴۰ تومان

آقا مجتبی پسر اکبر آن مرحوم تا سن بیست سالگی ماهیانه ۳۰ تومان

آقا مصطفی پسر دوم آن مرحوم تا سن بیست سالگی ماهیانه ۳۰ تومان

آقا جواد پسر سوم آن مرحوم تا سن بیست سالگی ماهیانه ۳۰ تومان

صبیه آن مرحوم تا موقعی که شوهر اختیار نکرده ماهیانه ۲۰ تومان

....................

۱۵۰ تومان