قانون برقراری یک صد و شش تومان و سه قران شهریه

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم

قانون برقراری یکصد و شش تومان و سه قران شهریه - مصوب ۱۵ جدی ۱۳۰۱

ماده واحده - وزارت مالیه مجاز است ماهی یک صد و شش تومان و سه قران درباره اشخاص ذیل به طور شهریه پرداخت نماید.

سیف‌المجاهدین علاوه بر شش تومان شهریه از اول سنبله هذه‌السنه ۴۰ قران محمد تقیخان فشندی مفلوج علاوه بر پنج تومان شهریه از اول میزان هذه‌السنه ۲۳ قران خانم مشرف‌السلطنه از اول حمل هذه‌السنه ۳۰۰ قران آقا عبدالله مفتی علاوه بر ماهی بیست تومان شهریه از اول اسد هذه‌السنه ۱۰۰ قران آقایان حجه‌الاسلام و حجه‌العلماء هر یک در ماه به طور شهریه ماهی ۳۰ تومان از اول اسد هذه‌السنه (۱۰۶۳ قران).(۶۰۰ قران)