New Server

قانون برقراری پنجاه تومان شهریه درحق عیال و دو نفر صبایای مرحوم وقارالدوله

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم

قانون برقراری پنجاه تومان شهریه در حق عیال و دو نفر صبایای مرحوم وقارالدوله - مصوب ۲۷ حوت ۱۳۰۰

ماده اول - مجلس شورای ملی از تاریخ فوت مرحوم وقارالدوله ماهی پنجاه تومان در حق عیال و دو نفر صبایای او تصویب می‌نماید.

ماده دوم - از مبلغ مزبور بیست تومان مادام‌الحیات در حق عیال و نفری پانزده تومان در حق هر یک از صبایا مادام که شوهر اختیار نکرده‌اند برقرارو تأدیه خواهد شد.