قانون برقراری و افزایش مستمری

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

قانون برقراری و افزایش مستمری - مصوب ۳۰ خرداد ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۱۷ خرداد ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۷ تیر ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

ماده واحده - عمل دولت در مورد برقراری مستمری و افزایش مستمری به موجب تصویب‌نامه‌های مشروحه زیر تأیید و تصویب می‌شود.

شرائط و مدت پرداخت مستمری‌ها طبق مقررات قانون بازنشستگی خواهد بود:

۱ - تصویب‌نامه شماره ۸۴۴۶ مصوب جلسه مورخ ۱۳۴۰٫۴.۲۴ هیأت وزیران در مورد افزایش مستمری وراث مرحوم محمود وفایی از ماهانه۲۴۰۰ ریال به مبلغ ۳۹۰۰ ریال.

۲ - تصویب‌نامه شماره ۱۲۷۷۸ مصوب جلسه مورخ ۱۳۴۰٫۵.۱۸ هیأت وزیران در مورد برقراری مستمری درباره وراث مرحوم محمدحسین‌مهدی‌پور ماهانه مبلغ ۴۷۵۰ ریال.

۳ - تصویب‌نامه شماره ۱۶۶۱۶ مصوب جلسه مورخ ۱۳۴۰٫۶.۱۸ هیأت وزیران در مورد برقراری مستمری درباره وراث مرحوم حسینعلی‌ضرغامی ماهانه مبلغ ۵۰۰۰ ریال.

۴ - تصویب‌نامه شماره ۱۶۹۴۸ مصوب جلسه مورخ ۱۳۴۰٫۶.۱۸ هیأت وزیران در مورد برقراری مستمری درباره آقای حسین جدیدی ماهانه‌مبلغ ۱۲۸۶ ریال.

۵ - تصویب‌نامه شماره ۵۴۷۹٫۴ مصوب جلسه مورخ ۱۳۴۰٫۶.۲۹ هیأت وزیران در مورد: ۱ - برقراری کمک هزینه تحصیلی درباره دو فرزند مرحوم دکتر جمال‌الدین پیامی‌رس ماهانه مبلغ ۱۰۰۰۰ ریال.

۲ - برقراری مستمری درباره وراث مرحوم بهروز تربیت ماهانه ۶۰۰۰ ریال.

۶ - تصویب‌نامه شماره ۲۳۸۰۶ مصوب جلسه مورخ ۱۳۴۰٫۸.۱۰ هیأت وزیران در مورد برقراری مستمری درباره وراث مرحوم محمدعلی‌آق‌اولی ماهانه مبلغ ۴۷۵۰ ریال.

۷ - تصویب‌نامه شماره ۲۹۸۲۶ مصوب جلسه مورخ ۱۳۴۰٫۱۰٫۱۹ هیأت وزیران در مورد: ۱ - برقراری مستمری درباره وراث مرحوم تقی رشیدیان ماهانه مبلغ ۴۷۵۰ ریال.

۲ - برقراری مستمری درباره وراث مرحوم نصرالله بدیعی ماهانه مبلغ ۴۷۵۰ ریال.

۳ - برقراری مستمری درباره وراث مرحوم جواد بهرامی ماهانه مبلغ ۴۷۵۰ ریال.

۴ - برقراری مستمری درباره وراث مرحوم محمدباقر دهقان ماهانه مبلغ ۴۷۵۰ ریال.

۵ - برقراری مستمری درباره وراث مرحوم وجیه‌الله بایندر ماهانه مبلغ ۳۹۵۰ ریال.

۶ - برقراری مستمری درباره وراث مرحوم فضل‌الله اکبری ماهانه مبلغ ۲۷۷۰ ریال.

۷ - برقراری مستمری درباره آقای غلامرضا سمنانی ماهانه مبلغ ۵۶۰۰ ریال.

۸ - برقراری مستمری درباره وراث مرحوم محمدحسین ایروانیان ماهانه مبلغ ۴۷۵۰ ریال.

۹ - برقراری مستمری درباره وراث مرحوم حسین میرشاه ماهانه مبلغ ۸۰۰۰ ریال.

۱۰ - برقراری مستمری درباره وراث مرحوم محمدحسین شریعت‌زاده ماهانه مبلغ ۴۳۰۰ ریال.

۱۱ - برقراری مستمری درباره وراث مرحوم مصطفی‌قلی ذوالقدر ماهانه مبلغ ۲۴۳۰ ریال.

۱۲ - برقراری مستمری درباره وراث مرحوم محمد ایزدی ماهانه مبلغ ۳۷۷۵ ریال.

۱۳ - برقراری مستمری درباره وراث مرحوم حسینعلی مصداقی ماهانه مبلغ ۱۱۹۵۵ ریال.

۱۴ - برقراری مستمری درباره وراث مرحوم حبیب‌الله صانعی ماهانه مبلغ ۴۰۰۰ ریال.

۱۵ - برقراری مستمری درباره بانو اشرف مفتاح ماهانه مبلغ ۳۰۰۰ ریال.

۱۶ - برقراری مستمری درباره وراث مرحوم دکتر غلامعلی شیخ‌نیا ماهانه مبلغ ۸۵۶۲٫۵۰ ریال.

۱۷ - برقراری مستمری درباره وراث مرحوم ابوالحسن عسگریان ماهانه مبلغ ۳۲۰۰ ریال.

۱۸ - برقراری مستمری درباره وراث مرحوم محمدتقی بیگانه ماهانه مبلغ ۴۷۵۰ ریال.

۱۹ - برقراری مستمری درباره وراث مرحوم فریدون رادمیر ماهانه مبلغ ۵۰۰۰ ریال.

۲۰ - برقراری مستمری درباره وراث مرحوم محمد شیرعلی ماهانه مبلغ ۱۹۷۵ ریال.

۲۱ - برقراری مستمری درباره وراث مرحوم دکتر محمدهادی نصیریان ماهانه مبلغ ۸۸۴۰ ریال.

۲۲ - برقراری مستمری درباره وراث مرحوم اسدالله رضایی ماهانه مبلغ ۴۵۰۰ ریال.

۲۳ - برقراری مستمری درباره وراث مرحوم محمد عطاریان ماهانه مبلغ ۳۲۴۰ ریال.

۲۴ - برقراری مستمری درباره وراث مرحوم محمد شیفته ماهانه مبلغ ۴۰۷۰ ریال.

۲۵ - برقراری مستمری درباره وراث مرحوم محمد ملکی ماهانه مبلغ ۱۵۰۰ ریال.

۲۶ - برقراری مستمری درباره وراث مرحوم حبیب‌الله کلانتری ماهانه مبلغ ۴۰۷۰ ریال.

۲۷ - برقراری مستمری درباره وراث مرحوم شکرالله خاکی ماهانه مبلغ ۲۷۵۰ ریال.

۲۸ - برقراری مستمری درباره وراث مرحوم باقر فرخی ماهانه مبلغ ۳۵۰۰ ریال.

۲۹ - برقراری مستمری درباره وراث مرحوم علی جنانی ماهانه مبلغ ۳۰۰۰ ریال.

۳۰ - برقراری مستمری درباره وراث محمد چنگیزی ماهانه مبلغ ۳۰۰۰ ریال.

۳۱ - برقراری مستمری درباره وراث مرحوم عطاالله بصاری ماهانه مبلغ ۵۸۴۰ ریال.

۳۲ - برقراری مستمری درباره وراث مرحوم محمود جاهدثانی ماهانه مبلغ ۲۰۰۰ ریال.

۳۳ - برقراری مستمری درباره وراث مرحوم ابوالقاسم احمدیان ماهانه مبلغ ۳۸۵۰ ریال.

۳۴ - برقراری مستمری درباره وراث مرحوم جواد فاضل ماهانه مبلغ ۶۰۰۰ ریال.

۳۵ - برقراری مستمری درباره وراث مرحوم یحیی ریحانی خداقلی ماهانه مبلغ ۳۱۲۰ ریال.

۳۶ - برقراری مستمری درباره آقای مراد مروی ماهانه مبلغ ۳۸۵۰ ریال.

۳۷ - برقراری مستمری درباره آقای معزالدین دهلوی‌پور ماهانه مبلغ ۴۲۳۵ ریال.

۳۸ - برقراری مستمری درباره وراث مرحوم ابوالحسن علوی ماهانه مبلغ ۲۰۷۶ ریال.

۳۹ - برقراری مستمری درباره وراث مرحوم محمد فخیم‌قنادی ماهانه مبلغ ۱۷۰۰ ریال.

۴۰ - برقراری مستمری درباره وراث مرحوم سبزخدای واحدی ماهانه مبلغ ۱۹۲۵ ریال.

۴۱ - برقراری مستمری درباره وراث مرحوم علی فریدون‌نژاد ماهانه مبلغ ۱۷۵۰ ریال.

۴۲ - برقراری مستمری درباره وراث مرحوم ابوالقاسم خدیویان ماهانه مبلغ ۱۹۲۵ ریال.

۴۳ - برقراری مستمری درباره وراث مرحوم محمدعلی منشی‌زاده ماهانه مبلغ ۱۹۲۵ ریال.

۴۴ - برقراری مستمری درباره وراث مرحوم حسین کلانی ماهانه مبلغ ۱۹۲۵ ریال.

۸ - تصویب‌نامه شماره ۳۲۰۲۲ مصوب جلسه مورخ ۱۳۴۰٫۱۰٫۳۰ هیأت وزیران در مورد برقراری مستمری درباره وراث مرحوم محمودتحویلدار ماهانه مبلغ ۲۷۰۰ ریال.

۹ - تصویب‌نامه شماره ۳۲۶۹۸ مصوب جلسه مورخ ۱۳۴۰٫۱۱٫۱۱ هیأت وزیران در مورد افزایش مستمری درباره وراث مرحوم کمال‌الملک‌ماهانه مبلغ ۶۰۰۰ ریال.

۱۰ - تصویب‌نامه شماره ۳۴۷۷۶ مصوب جلسه مورخ ۱۳۴۰٫۱۱٫۲۵ هیأت وزیران در مورد برقراری مستمری درباره وراث مرحوم دکتر محمودسیاسی ماهانه مبلغ ۱۱۲۰۵ ریال.

۱۱ - تصویب‌نامه شماره ۹۵۲۲ مصوب جلسه مورخ ۱۳۴۲٫۷.۱۲ هیأت وزیران در مورد افزایش مستمری درباره وراث مرحوم دکتر محمود سیاسی ماهانه مبلغ ۵۰۷۰ ریال.

۱۲ - تصویب‌نامه شماره ۳۵۷۶۰ مصوب جلسه مورخ ۱۳۴۰٫۱۲٫۱۲ هیأت وزیران در مورد: ۱ - برقراری مستمری درباره وراث مرحوم هادی قریب ماهانه مبلغ ۴۷۵۰ ریال.

۲ - برقراری مستمری درباره وراث مرحوم حسنعلی کسرایی ماهانه مبلغ ۴۷۵۰ ریال.

۱۳ - تصویب‌نامه شماره ۳۵۹۰۰ مصوب جلسه مورخ ۱۳۴۰٫۱۲٫۱۶ هیأت وزیران در مورد برقراری مستمری درباره آقای مجید قاجار ماهانه‌مبلغ ۴۰۰۰ ریال.

۱۴ - تصویب‌نامه شماره ۱۴۴۰ مصوب جلسه مورخ ۱۳۴۱٫۱.۲۵ هیأت وزیران در مورد افزایش مستمری وراث مرحوم مهندس منوچهرغضنفری ماهانه مبلغ ۵۰۰۰ ریال.

۱۵ - تصویب‌نامه شماره ۳۲۸۷ مصوب جلسه مورخ ۱۳۴۱٫۲.۱۷ هیأت وزیران در مورد برقراری مستمری درباره وراث مرحوم غلامعلی اردلان‌ماهانه مبلغ ۱۰۰۰۰ ریال.

۱۶ - تصویب‌نامه شماره ۳۳۷۸ مصوب جلسه مورخ ۱۳۴۱٫۲.۱۷ هیأت وزیران در مورد برقراری مستمری درباره وراث مرحوم محمدهشترودی ماهانه ۶۰۶۰ ریال.

۱۷ - تصویب‌نامه شماره ۴۲۶۲۰ مصوب جلسه مورخ ۴۱٫۱۰٫۱۷ هیأت وزیران در مورد:

۱ - برقراری مستمری درباره وراث مرحوم اسدالله پیرنظر ماهانه مبلغ ۴۷۵۰ ریال.

۲ - برقراری مستمری درباره وراث مرحوم محمدعلی شوشتری ماهانه مبلغ ۳۴۰۰ ریال.

۳ - برقراری مستمری درباره وراث مرحوم مهندس کریم ساعی ماهانه مبلغ ۱۳۰۸۸ ریال.

۱۸ - تصویب‌نامه شماره ۴۰۴۲۴ مصوب جلسه مورخ ۱۳۴۱٫۱۰٫۱۷ هیأت وزیران در مورد برقراری مستمری درباره وراث مرحوم باب‌الله‌فلاحی ماهانه مبلغ ۴۷۴۵ ریال.

۱۹ - تصویب‌نامه شماره ۴۴۵۴۶ مصوب جلسه مورخ ۱۳۴۱٫۱۱٫۱۳ هیأت وزیران در مورد برقراری مستمری درباره وراث مرحوم علی شریفی‌منفرد ماهانه مبلغ ۱۲۲۲۰ ریال.

۲۰ - تصویب‌نامه شماره ۴۴۹۴۰ مصوب جلسه مورخ ۱۳۴۱٫۱۱٫۱۳ هیأت وزیران در مورد برقراری مستمری درباره بانو نیمتاج شهریور عیال‌مرحوم محمدعلی شهریور ماهانه مبلغ ۲۰۰۰ ریال.

۲۱ - تصویب‌نامه شماره ۵۱۸۸۴ مصوب جلسه مورخ ۱۳۴۲٫۱.۱۹ هیأت وزیران در مورد برقراری مستمری درباره وراث مرحوم آقا نور حقیق‌ماهانه مبلغ ۵۳۰۰ ریال.

۲۲ - تصویب‌نامه شماره ۵۱۷۶۸ مصوب جلسه مورخ ۱۳۴۲٫۱.۱۹ هیأت وزیران در مورد برقراری مستمری درباره گروهبان سوم محمدعلی‌داورزنی ماهانه مبلغ ۲۸۰۷ ریال.

۲۳ - تصویب‌نامه شماره ۴۹۸۳۲ مصوب جلسه مورخ ۱۳۴۲٫۱.۲۱ هیأت وزیران در مورد برقراری مستمری درباره وراث مرحوم بیوک تمجیدی‌ماهانه مبلغ ۳۲۵۰ ریال.

۲۴ - تصویب‌نامه شماره ۵۰۴۰۴ مصوب جلسه مورخ ۱۳۴۲٫۱.۱۹ هیأت وزیران در مورد برقراری مستمری درباره وراث مرحوم ابوالقاسم‌محرابی لواسانی ماهانه مبلغ ۱۹۸۰ ریال.

۲۵ - تصویب‌نامه شماره ۳۲۴ مصوب جلسه مورخ ۱۳۴۲٫۱.۱۹ هیأت وزیران در مورد برقراری مستمری درباره وراث مرحوم صفر طاوسی‌ماهانه مبلغ ۱۰۰۰ ریال.

۲۶ - تصویب‌نامه شماره ۹۵۶ مصوب جلسه مورخ ۱۳۴۲٫۲.۳۰ هیأت وزیران در مورد برقراری مستمری درباره وراث مرحوم ابوالقاسم ملک‌زاده‌مقصودی ماهانه مبلغ ۲۸۴۰ ریال.

۲۷ - تصویب‌نامه شماره ۳۱۹۴ مصوب جلسه مورخ ۱۳۴۲٫۳.۶ هیأت وزیران در مورد برقراری مستمری درباره وراث مرحوم احمد عطارهاماهانه مبلغ ۴۵۰۰ ریال.

۲۸ - تصویب‌نامه شماره ۳۲۸۸ مصوب جلسه ۱۳۴۲٫۳.۶ هیأت وزیران در مورد برقراری مستمری درباره وراث مرحوم ابوالحسن ابوالقاسم‌پورقزوینی ماهانه مبلغ ۴۷۵۰ ریال.

۲۹ - تصویب‌نامه شماره ۳۱۳۲ مصوب جلسه مورخ ۱۳۴۲٫۳.۱۸ هیأت وزیران در مورد برقراری مستمری درباره وراث مرحوم ابراهیم مصلحی‌ماهانه مبلغ ۴۷۵۰ ریال.

۳۰ - تصویب‌نامه شماره ۳۸۸۲ مصوب جلسه مورخ ۱۳۴۲٫۳.۱۸ هیأت وزیران در مورد برقراری مستمری درباره وراث مرحوم احمدعلامه‌نوری ماهانه مبلغ ۵۴۳۸ ریال.

۳۱ - تصویب‌نامه شماره ۴۰۶۶ مصوب جلسه مورخ ۱۳۴۲٫۳.۲۲ هیأت وزیران در مورد برقراری مستمری درباره مرحوم مهندس رضاقلی‌ضرابی ماهانه مبلغ ۹۳۰۰ ریال.

۳۲ - تصویب‌نامه شماره ۳۲۸۶ مصوب جلسه ۱۳۴۲٫۳.۶ هیأت وزیران در مورد برقراری مستمری درباره وراث مرحوم یوسف کاظمی ماهانه۱۱۶۸ ریال.

۳۳ - تصویب‌نامه شماره ۴۹۷۴ مصوب جلسه مورخ ۱۳۴۲٫۴.۵ هیأت وزیران در مورد:

۱ - برقراری مستمری درباره وراث مرحوم سرهنگ احمد رجایی قزوینی ماهانه مبلغ ۶۹۳۰ ریال.

۲ - برقراری مستمری درباره وراث مرحوم اسدالله سعادتی ماهانه مبلغ ۴۰۱۳ ریال.

۳۴ - تصویب‌نامه شماره ۵۹۱۸ مصوب جلسه ۱۳۴۲٫۴.۲۲ هیأت وزیران در مورد:

۱ - برقراری مستمری درباره آقای احمد گلشن ماهانه مبلغ ۱۲۴۰۰ ریال.

۲ - برقراری مستمری درباره وراث مرحوم سید محمدباقر روحانی ماهانه مبلغ ۴۰۰۰ ریال.

۳۵ - تصویب‌نامه شماره ۵۴۵۲ مصوب جلسه ۱۳۴۲٫۵.۱۲ هیأت وزیران در مورد: ۱ - برقراری مستمری درباره وراث مرحوم حسین گرگانی ماهانه مبلغ ۱۱۹۵۵ ریال.

۲ - برقراری مستمری درباره وراث مرحوم موسی سرابندی ماهانه مبلغ ۱۱۹۵۵ ریال.

۳ - برقراری مستمری درباره وراث مرحوم عبدالمجید غفاری ماهانه مبلغ ۴۷۵۰ ریال.

۴ - برقراری مستمری درباره وراث مرحوم موسی عمید ماهانه مبلغ ۱۲۵۰۰ ریال.

۳۶ - تصویب‌نامه شماره ۸۹۶۸ مصوب جلسه مورخ ۱۳۴۲٫۶.۲۰ هیأت وزیران در مورد برقراری مستمری درباره وراث مرحوم حسین رفیعی‌ماهانه مبلغ ۳۷۵۰ ریال.

۳۷ - تصویب‌نامه شماره ۹۴۶۰ مصوب جلسه مورخ ۱۳۴۲٫۶.۲۰ هیأت وزیران در مورد برقراری مستمری درباره آقای مهدی دهقان اشتهاردی‌ماهانه مبلغ ۲۰۰۰ ریال.

۳۸ - تصویب‌نامه شماره ۴۱۱۵۴ مصوب جلسه مورخ ۱۳۴۲٫۷.۱۰ هیأت وزیران در مورد برقراری مستمری درباره وراث مرحوم سرلشگرحسین فرزانه ماهانه مبلغ ۷۶۰۰ ریال.

۳۹ - تصویب‌نامه شماره ۵۱۳۹۸ مصوب جلسه مورخ ۱۳۴۲٫۱.۱۹ هیأت وزیران در مورد برقراری مستمری درباره وراث مرحوم محمود باقری‌ماهانه مبلغ ۱۸۵۰ ریال.

۴۰ - تصویب‌نامه شماره ۶۴۲۲ مصوب جلسه مورخ ۱۳۴۲٫۴.۱۹ هیأت وزیران در مورد:

۱ - برقراری مستمری درباره وراث مرحوم حیدر پیروزی ماهانه مبلغ ۲۹۰۰ ریال.

۲ - برقراری مستمری درباره وراث مرحوم سید ابوالقاسم هاشمی معتمدی ماهانه مبلغ ۱۱۹۵۵ ریال.

۴۱ - تصویب‌نامه شماره ۴۰۸۵۸ مصوب جلسه مورخ ۱۳۴۲٫۷.۱۰ هیأت وزیران در مورد برقراری مستمری درباره وراث مرحوم عزیزالله برقعی‌ماهانه مبلغ ۴۳۳۵ ریال.

۴۲ - تصویب‌نامه شماره ۴۱۴۲۰ مصوب جلسه مورخ ۱۳۴۲٫۷.۱۳ هیأت وزیران در مورد برقراری مستمری درباره وراث مرحوم دکتر رحمت‌الله‌عافیت‌پور ماهانه مبلغ ۲۵۰۰ ریال.

قانون فوق مشتمل بر یک ماده که لوایح آن به موجب ماده واحده مصوب بیستم آذر ماه ۱۳۴۲ تقدیم شده بود پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا درتاریخ روز دوشنبه ۱۳۵۰٫۳.۱۷ در جلسه روز یکشنبه سی‌ام خرداد ماه یک هزار و سیصد و پنجاه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

نایب رییس مجلس شورای ملی - دکتر جواد سعید