قانون برقراری مستمری عده‌ای از کارمندان غیر رسمی دولت که قبل از تصویب لایحه قانون استخدام‌ کشوری ۳۱ خرداد ۱۳۴۵ فوت شده‌اند

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

قانون برقراری مستمری درباره بازماندگان عده‌ای از کارمندان غیر رسمی دولت که قبل از تصویب لایحه قانون استخدام‌کشوری (۱۳۴۵٫۳.۳۱) فوت شده‌اند و ۸ نفر دیگر - ‌مصوب ۱۳۴۸٫۲.۳۰

‌ماده واحده - از اول فروردین ماه ۱۳۴۷ به بازماندگان ۹۸ نفر مستخدمین غیر رسمی دولت که قبل از تصویب لایحه قانون استخدام کشوری‌مصوب ۳۱ خرداد ماه ۱۳۴۵ فوت شده‌اند مطابق صورت ضمیمه ماهانه مبلغی که با رعایت مفاد بند "‌د" تبصره ۱۲ قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۷ کل‌کشور معین و در مقابل نام آنها نوشته شده است از محل اعتبار وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مربوط به عنوان مستمری پرداخت می‌شود و همچنین‌مستمری‌های مشروحه زیر هم از همان تاریخ از محل اعتبار شهریه و وظیفه منظور در بودجه کل کشور برقرار می‌گردد.

۱ - به ورثه مرحوم صمد کیاشمشکی کارگر سابق معدن شمشک مبلغ دو هزار و چهارصد و بیست و شش ریال ماهانه علاوه بر مبلغ یک هزار و‌یکصد و هفتاد و چهار ریالی که از سازمان بیمه‌های اجتماعی دریافت می‌دارند مجموعاً مبلغ سه هزار و ششصد ریال ماهانه.

۲ - به ورثه مرحوم رضا قلاوند راهبان سابق راه‌آهن لرستان مبلغ یک هزار و ششصد ریال ماهانه علاوه بر دو هزار ریالی که از سازمان بیمه‌های‌اجتماعی دریافت می‌دارند مجموعاً مبلغ سه هزار و ششصد ریال ماهانه.

۳ - به ورثه مرحوم حسنعلی ضرغامی که در اثر همکاری با مأمورین انتظامی در برازجان شهید شده است مبلغ سه هزار و ششصد ریال ماهانه.

۴ - به ورثه مرحوم محمود عباسی که بر اثر همکاری با مأمورین ژاندارمری به وسیله اشرار آذربایجان شهید شده است مبلغ سه هزار و ششصد‌ریال ماهانه.

۵ - به ورثه مرحوم همایون معتمد وزیری نماینده سابق مجلس شورای ملی ماهانه مبلغ ده هزار ریال.

۶ - به ورثه مرحوم سید محمد روحی قدس‌نیا که در جریان زلزله خراسان فوت نموده مبلغ سه هزار ریال و ششصد ریال ماهانه.

۷ - به آقای سالار آصفی که در اثر همکاری با ارتش شاهنشاهی و زد و خورد با متجاسرین غائله آذربایجان دچار نقص عضو شده است مبلغ چهار‌هزار و پانصد ریال ماهانه.

۸ - به آقای موسی هاشمی دیلمقانی برادر علیل و افلیج مرحوم محمود هاشمی دیلمقانی آموزگار متوفی مبلغ سه هزار و ششصد ریال ماهانه.

‌تبصره - پرداخت مستمری‌های موضوع این قانون در مورد وراث ۹۸ نفر مستخدمین رسمی غیر رسمی دولت و ردیف‌های ۱ تا ۶ مذکور تابع‌مقررات ماده ۸۶ و مواد مربوط به لایحه قانون استخدام کشوری مصوب ۳۱ خرداد ماه ۱۳۴۵ خواهد بود و در مورد ردیفهای ۷ و ۸ مادام‌العمر پرداخت‌می‌شود.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده و یک تبصره و صورت ضمیمه پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در تاریخ روز دوشنبه ۱۳۴۸٫۲.۲۲ در جلسه روز‌سه‌شنبه سی‌ام اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و چهل و هشت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

‌رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی


>‌جدول: دوره ۲۲ - جلد ۷ - صفحه ۳۶۵۷ الی ۳۶۶۵< ‌صورت فوق منضم به قانون برقراری مستمری درباره بازماندگان عده‌ای از کارمندان غیر رسمی دولت که قبل از تصویب لایحه قانون استخدام کشوری(۴۵٫۳.۳۱) فوت شده‌اند و هشت نفر دیگر می‌باشد.