قانون برقراری مستمری درباره ورثه مرحوم منوچهر میرزا و سیدحسن کشفی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم

قانون راجع به مستمری آقا سید حسن کشفی و ورثه مرحوم منوچهر میرزا - مصوب ۲۷ جوزا ۱۳۰۲

ماده واحده - مجلس شورای ملی تصویب می‌نماید که وزارت مالیه مستمریات اشخاص ذیل را از ابتدای سنه ایت ئیل از قرار تومانی تومان‌پرداخت نماید.

حقوق توران خانم صبیه منوچهر میرزا ۶۸ تومان

حقوق معصومه خانم صبیه منوچهر میرزا ۶۸ تومان

حقوق عذار خانم عیال منوچهر میرزا ۱۱۲ تومان

حقوق آقای آقا سید حسن کشفی ۱۴۳٫۷ تومان